C’est compliqué

Kwubaka ku gahato : abavyeyi bikebuke
C'est compliqué article comment count is: 2

Kwubaka ku gahato : abavyeyi bikebuke

Iyo bishitse umukobwa agasama inda, abantu benshi babona ko ari uguca aja kwubakana n’umusore yayimutwaje. Mugabo rero, abubakana bategerezwa kubanza kuba bakundana, bafise n’uwo mugambi. Iyo abantu bubakanye ku gahato, inkurikizi ntiziteba kwigaragaza nk’uko vyagendeye Anitha na Claude. Intahe yabo […]