article comment count is: 27

« Iyo menya nkamwemerera kare »: uhakanye urukundo warushaka…

Kubera imico, Abarundikazi benshi barateba kwemerera urukundo abasore baje babagana, rimwe na rimwe ku mvo zitandukanye harimwo mbere n’izitumvikana. Hari uwuteba kwemera yabishaka, ngo kugira yerekane ko afise agaciro. Bamwe mu babikoze uko baracicuza, nk’uko uwu Kanyange* abidushingira intahe.

Mfise imyaka 27, ndangije kaminuza. Nciga mu mashure yisumbuye, ivy’urukundo nabirabira kure; nk’uko womenga ntibindaba. Kanatsinda, niga no mw’ishure ry’ababikira, nta n’abahungu bahiga. Maze kuyarangiza, namaze umwaka wose i muhira, ndindiriye gutangura kaminuza. Muri uwo mwaka, abahungu batari bake baransavye ko twokundana, ariko sinavyemera; kuko nari mfise ubwoba bw’uko boba bikenereye akaryoheramubiri gusa. Ikindi naco, sinari bwiyumvire neza uko uwo nipfuza ko twubakana yoba ameze.

Maze kwinjira muri kaminuza, vyaciye bitangura kunzamwo. Naciye numva muri jewe ishusho y’uwo nipfuza ko twokundana, tugashika no ku ntambwe yo gushingiranwa, tugasangira ubuzima n’ivyacu vyose. Ntivyoroshe.

Umugenzi nipfuza

Ico gihe numva nipfuza gukundana n’umuhungu mwiza ku mutima no ku mubiri. Uwo na we kuri jewe yari muremure, afise utubiri twompi, aciye ubwenge kandi yitonda. Abankunda nasanga nanje ntabakunda, kuko batari bakwije ivyo nari nkeneye. Naramaze umwaka wa mbere n’uwa kabiri ya kaminuza ntaramukubita ijisho. Ariko naguma nizeye ko umusi uri izina azondengukako.

Napfuye kwinjira mu mwaka wa 3 wa kaminuza, Imana ica irampezagira. Nagiye mbona umusore twabana hafi atanguye kunyimenyereza. Yari afise ya shusho y’umugabo nipfuza. Nari nsanzwe ndamuzi kuva kera, kandi naramukunda. Kimwe gusa napfana isoni n’ubwoba bikanka ko ndabimubwira kubera imico ya hano iwacu (“Nta mukobwa aresha umuhungu”).

Umusi uri izina, nagiye numva ansavye umubonano. Twaciye duhana isango.  Ndabibonye gutyo naciye ntangura kwikeka ko yoba ashaka kundesha. Ivyo vyaranca mu mutwe hanyuma bikagenda, kuko nabona umenga arandengeye.

Igihe co kunezerwa

Rya sango rigeze twarabonanye. Aho hose naguma nsenga, nsaba Imana ko uwo musore yonsaba ko dukundana. Imana utanka yaciye inyishura uwo mwanya nyene. 

Twarayaze gatoya, ariko ntiyantebeje; yaciye ambwira ko ankunda cane, yipfuza ko nomubera umutambukanyi. Nanje aho ndi umutima ngo kwa! Ariko mu vy’ukuri, nariko ndazivugiriza mu gipfunsi kubera umunezero. 

Yansavye ko nomwishura kare hashoboka. Nari no kumwemerera uwo musi nyene, kuko nari nsanzwe ndamukunda. Ariko narigirishije, ndamubwira ko ngiye kuvyiyumvira. Kwari ukugira ndamwereke ko mfise agaciro.

Bati: “uburi ku munwa burakoroka…”

Yararindiriye inyishu nzomuha, abonye haciye ukwezi ntaramwishura aranyishuza; nanje ndamusaba kwihangana akandindira. Aho hose nta na kimwe nariko ndiyumvira, kuko nari ndamuzi neza. Mu mutima nari namwemeye akibimbwira. Hari hasigaye gusa kumubwira “ego” amaso mu yandi. Ivyo navyo nabitegura inyuma y’amezi atatu. Inyuma y’ukwezi kugira kabiri yarasubiye aranyishuza, naho nyene ndamusaba gusubira kwihangana gatoya.  

Nari mfise intumbero yo kumuruhisha gatoya, kugira abone ko adasoromye ivyimeza. Bugingo ukwezi kugira gatatu kugira guhere natanguye kwiyumvira utujambo dusosa nzokoresha mu kumwemerera. 

Ni ho narindira ko yosubira kunyishuza, amaso ahera mu nzira. Mbonye ikiringo nari nihaye kirenze adasubiye kunyishuza ntangua kugira ubwoba. Naratevye ndibwiriza ndamusaba umubonano, kugira ndamwemerere twinjire mu rukundo. 

Yaranyitavye, ariko aca ampa inyishu y’incamugongo. Yambwiye ko namutebeje cane, arateba yiyumvira ko ntamushimye, aca arabivamwo. Yaciye yongerako mbere ko yanyikuyemwo aca yironderera uwundi.

Barayamaze bati:« Amunguranka ni yo mazituvya ». Uno musi hari abigeme batari bake bacibaza ko gutevya umusore, ukamwicira ku nzira, ari ubuhizi. Ariko nirabiyeko, amarira n’umubabaro narize mpejeje kubura uwo nakunze bimvuyeko, imigenzo y’Abarundikazi twari dukwiye kuyisubiramwo; urukundo rushoboka rugashoboka, ivy’uko ata mukobwa yemera irya mbere tukabirengera. Ubu ndicuza icatumye nkora iryo kosa. 

*: yahinduriwe izina

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (27)

  1. Nikobimeze icowase nico Ukunze ni vyiza kukivuga hakiri kare!Abigeme b’i Burundi nibikebuke kuko ibintu vyarahindutse!
   Nakare bati:<>

 1. 1. Jewe sinzi ko uko kurindira inyishu iva ku mwigeme AMEZI ATATU!!! ko vyoba vyerekana ko uwo mwigeme umukunda rwose canke ko UMENGO WOBA URIKO WIHAMBIRIRA KU MUNTU ATAGUSHAKA NA BUHORO BUHORO.
  2. Jewe niyumvira ko vyari bikwiye ko umuntu akoze ikintu kandi akoresha akenge Imana yamuhaye, yari akwiye kwiyumvira uko umwe agikoreye ashobora gufata ico kintu.

 2. ntakwihambirira kumuntu akwereka ko atagushaka deja ukwezi ni kuniniya kwelii , c’est malheureusement le cas pour la fille yashatse kwigumya pendant 3 mois…. c’est trop … barakwiye kubireka imvugo yabo ikaba ego ari ego canke oya ari oya , merci ppour votre partage ariko nanje nari kuguheba

 3. Harikintu nagomba ndakuyagire. Ikosa wakoze siryo kuja kwiyumvira kugira ngo umuhe inyishu, haba namba, ahubwo kugenda ukamara ikiringo kinini gushika ku mezi atatu niryo kosa rikomeye wakoze. Ndiko ndasoma iyi texte numva mababaye cane kungene vyagomba bimere neza hama akaba ari ww nyene uvyiyicira. Ico ngomba kubwira abakobwa kurico kintu niki: Kwemerera umusore akikuresha si vyiza kubera ntagaciro nawe uba wihaye kandi n’umusore agumana amakenga ko yaresheje umukobwa atacamaze ku nyishu inyarutsa ahejeje kuronka. Kandi wana vyivugiye ngo  » yohava yibaza ngo yasoromye ivyimeza ». Ni vyiza ku mubwira ko ugiye kuvyiyumvira nihabona ko yatumbereye ku murundi kazi wagaciro. Ariko bisubiye kumutindisha cane nibintu bibi gose mu gihe uba ushaka kumwemerera kubera umugani wawe nuburi ku munwa burakoroka. Rero kubwiwanje womutindisha ukaraba

 4. Umuhungu yatoye ingingo nziz cane
  kanatsinda abakobwa nibamenye k atar umwe aba ahari si umuhungu yagushimy akakwitura ntumurushe kuber aje iwawe ashobora guhura nuwundi umwanya wariwo wose
  kubwiwanje n 2 semaines ninyinshi

 5. Jewe nagira ndakubwire mukobwa utashimye kwivuga izina. Ikosa wakoze suko utamwemereye akikuresha ahubwo nuko wafashe umwanya munini cane w’amezi atatu kugira umusubize ico yari yagusavye. Kwemerera umusore akikuresha ni bibi cane kubera uba wiyatse agaciro nkuko wabivuze ngo  » yohava yibaza ko yasoromye ivyimeza », ni vyiza ku mutindisha kugira urabe ko agaruka nguheze umenye kwagukunda vy’ukuri. Ariko guca umutindisha gushika ku mezi atatu kandi warumukunda navyo n’ubusazi »ngo n’uburi ku munwa burakoroka ». Rero nibaza ko imigenzo y’ikirundi ikiri myiza cane gushika na none ariko tuyikoresha nabi cane.

 6. Emwe iyo nkuru irahanura cane!! muvyukuri iyo ngendo abakobwa barayifise.ariko keshi bibagarukako.jew nd’umusore sindubaka ariko ndafise umukunzi.nayaze n’abakobwa beshi bakanyishura uko nyen ngo bagiy kwiyumvira nkarindira.kubera jew bingora kwihanganira umuntu nguma nishuza urukundo ukamenga n’ideni amfitiy cnk ukamenga narihebuye ntawundi mukobwa yonyemera,sinteba kubivamwo.knd nkuko mubivuze hari abagaruka bakambaza baratevy<>inyishu niyayindi ndamubwira KO yatevy navyikuyemwo.abigeme nibahindure iyo mico yataye igihe boye kuza baricuza kabaye.kuki batonatimba bakunze umuhungu bakabimubwira akavyanka canke akemera muga batavyiboheye indani?nuko tugire amahoro n’urukundo !!

 7. Iyo myumvire y’abakera n’ukuyisubiramwo mbere bagakuramwo nimw muzitubangamiy.Nkanj nd’umusore nipfuza kurushingana n’uwo nkunda agac’ashaka kunshira ku kagozi nk’uko,oya nca mbona nyen kutankeney Kand jew bmaz gushika kenshi kugezaho mbere ubu ata ivyo niyumvamwo can ahubwo nanj nkeney uwunkunda tuvyumva kimwe atanshira ku kagozi.Sije jenyen gsa har’ahanj

 8. Ntakintu kiryoshe nkumuntu ubona ati ashaka wewe ntawundi,umwanya wose ashaka nzowumuha,gusa nkumukobwa hasaba ico bita les signes,ukamurindiriza en même temps umuha ivyizigiro,akabona ko hariho ikintu,umwanya kiri mubintu ubonerako agaciro,umuntu niwe discipline kandi.
  Ham noherez mvuga nti ntakibera ubusa,arivyawe biragaruka.

 9. Ndashimiye umusore ubu turi mubihe ataguta imwanya kuko uwo musore yinjiye murukundo abona ko hageze ataragiye guta umwanya kubatabishaka

 10. Nimurabe mujijuke bigeme kuko natwe harigihe tuba dufise umwanya muto wokuguma tubiruka inyuma ugasanga umuntu yishakira kwubaka namwe mukibaza ngo niblague barayamaze bâti « uruza kwama gwama kare »

 11. Jewe nsubiye gusoma iyi nkuru ivuga ngo « Twarayaze gatoya,…YIPFUZA KO NOMUBERA UMUTAMBUKANYI », mbona harimwo ibitumvikana.
  Bishoboka gute ko muri iki kinjana, kandi hagati y’abantu babiri niyumvira ko bose bize kaminuza, UMUSORE AZA AGAHANGARA UMWIGEMWE ATARIGERA AGURIRA N’AGASODA/FANTA AKAJA KUMUSABA NGO AMUBERE UMUTAMBUKANYI?
  AHUBWO HO BOSE BARI BAKENEYE N’IMIBURIBURI AYO AMEZI ATATU NYENE KUGIRA BABANZE BAMENYERANE.

 12. Muvyukuri abakobwa benshi akantu KO kwihagararako ntibashoke bemera baragafise. None umusore yomenya gute kumukobwa yamukunze atabimubwiye?

 13. Commentaire *HEHEHE! KUMB VYAGENZ UKWO?NANJ MFIS UMUKOBWA TUMARANY AMEZI ABIRI AMBIRA AZOMPA INYISH.NN UBU MFIS UYUNDI,ARIKO UWUVAMBER YATANGUY KUNDONDERA NTAKIMUKENEY NIYIHANGAN.INDYA YINYONI SURUSWA GUSA