Dossiers Yaga

#UrwegoNshingwaKirundi: umugambi wanigiwe mu menshi
#UrwegoNshingwaKirundi article comment count is: 0

#UrwegoNshingwaKirundi: umugambi wanigiwe mu menshi

Hamwe urwego rushinzwe ururimi rw’Ikirundi rwovuka, ntibwoba bubaye ubwa mbere. Kwoba ari gushira mu ngiro ivyiyumviro vyariho, haheze imyaka irenga mirongo itanu. Urwo rwego rwarigeze kubaho, n’aho mu nyuma vyagenze nabi rurahagarara. Ido n’ido ry’ubuzima bw’urwo rwego n’icatumye ruzimangana.