Urukundo

Kwubaka ku gahato : abavyeyi bikebuke
C'est compliqué article comment count is: 2

Kwubaka ku gahato : abavyeyi bikebuke

Iyo bishitse umukobwa agasama inda, abantu benshi babona ko ari uguca aja kwubakana n’umusore yayimutwaje. Mugabo rero, abubakana bategerezwa kubanza kuba bakundana, bafise n’uwo mugambi. Iyo abantu bubakanye ku gahato, inkurikizi ntiziteba kwigaragaza nk’uko vyagendeye Anitha na Claude. Intahe yabo […]

Ni gute woja mu rukundo n’uwo washimye ?
Vie de couple article comment count is: 2

Ni gute woja mu rukundo n’uwo washimye ?

Kuba ukunda umuntu ni kimwe. Ariko kumenya nawe ico akwiyumvirako, akari muri we ; ko akwiyumvamwo canke atakwiyumvamwo, ni ntasubirizwa mu rukundo rwanyu. Birashoboka ko uvyibonera utarinze kumubaza ariko mu gihe ufise amadidane,  ng’uku uko wovyifatamwo.

Inkingi 5 abashimanye bokubakako urukundo rwabo
Vie de couple article comment count is: 6

Inkingi 5 abashimanye bokubakako urukundo rwabo

Kugira abantu bashike ku ntambwe yo gushinga urugo, babanza kuba barakundanye. Mu rukundo naho, harimwo ibintu ntabanduka bitabaye rudashinga imizi ngo rukure; n’iyo rukuze, rusenyuka vyoroshe; kubera ko rutaba rufise inkingi n’umushinge ukomeye. Reka tubirabire hamwe rero.