article comment count is: 0

#ZaNzoga : inzira zijana kurusoma ziri kune ziri gutanu

Kwisanga mu bakunzi b’agacupa canke umwerera bitangura kwinshi nk’uko twabibonye ubuheruka. Kuva ku gakuku, agaharawe ngo ni kwitanaho (ivyo bita care mu congereza) hamwe n’akamenyero, ibijana umuntu gukunda inzoga si bike. Nsengiyumva*  w’i Makamba araducira ku mayange  uko vyamugendeye n’uko yakwegeye abandi muri iyo ngeso. 

Nitwa Nsengiyumva. Mfise imyaka mirongo itatu n’ine. Natanguye kunywa inzoga nk’uwuzihonja none ubu rirenze ntasomye numva ndiko ndaka. Natanguye kuruhonja mfise imyaka cumi n’itandatu. Uko vyatanguye, nagiye mu babanyi nsanga rurahiye baca bampa icuma cuzuye (ibakure canke urusenda) turi kumwe n’abandi bana babiri ngo tunywe. Twaranyoye  mangeza ariko tubona nk’uyu mwanya turanunuje. Amakuba yatanguye tugeze gutaha.  Iyo ataba ababanyi badutahanye kuko yari yatuboreye tutazi n’iyo turi, ntitwari kugenda tutaraye mu mufurege.

Bukeye,  nazindutse meze nabi cane. Igitwe ari ikijo, mu kanwa numaraye umenga sinocira amate ngo akoroke, numva harura. Inyota nayo wamenga narariye igikona. Narumva inzara ariko nkumva ataco noshira ku munwa. Abo muhira ntibamenye na kimwe ariko bamwe twasangira baraje kundaba ku musase. Niho bantwenga bakangotsa, mbere bakambwira ko kugira nkire neza ntegerezwa kwivuza izindi. Erega nja narwo, nko ku muhingamo tuja kuruhura iyo rwamose.

Bukebuke nagiye ndazimenyera ndateba ndashika no ku rwego rwo kunywa izihinguwe mu buhinga bwa kijambere ziri mu macupa, ari nazo zatumye nca mba kinyota kurusha uko vyahora kuko zo zaranyoroheye kumenyera. Ubu rirenze ntasomye numva ndiko ndaka nkabura amahoro. N’iyo ntafise ayo gusorora ndagenda ngafata akadeni.

Iragiriwe kuyona…

Negereje imyaka nka mirongo ibiri n’itanu nakundanye n’umukobwa. Yitwa Emelyne*, w’imyaka 19 akaba na mwiza cane, ariko inzoga imumoteye iseseme yaba yose. Bati usaba umwiza mugasa, erega vyatanguye bukebuke iyo ngeso ntiyamenye ingene yamuvuyeko. 

Iyo twasohotse naja ndamusomyako dukeya akaguma ambwira ko zimubihira. Ariko bukebuke arazimenyera gushika aho iyo dusohotse ari we azisabira ntamugobereye. Ndavuga nti aha ndatsinze rurayi. Twaranywa tukiyongera. Narashimiye Imana kubona atakinywa amafanta. Twaba turi mw’iswingi zimwe, bibaye ngombwa tugasangira kw’icupa rimwe. 

Haciye imyaka ibiri duhimbawe, sinzi uwamugiye mu matwi aca arampeba. Aca atorana n’uwundi atanywa inzoga. 

Agakuku

Mbonye ko ivy’urukundo vyanse, niho naca ndwarwihebera nyabuna. Mu kibano, ngira urunani n’abandi barunywa, duca twiha intumbero yo kuja turagura umuhari twinjiza bashasha mu ngeso yo gukunda urukanywa. Niko Eric*, umuyabaga w’imyaka 28 yaje mu muhari. Twatanguye tumubwira ko ni yanywa ariho azoba umugabo w’ijunja n’ijambo. Atangura anana ariko haheze imisi aca aturusha twese. Haheze nk’imyaka ibiri, yafashwe n’indwara idasanzwe umuganga aca amwihaniza gusubira kunywa inzoga. Ntiyorohewe kuruheba. Ni uko duca dusigara turisomera twebwe inzobere. 

Ivyo Nsengiyumva abayemwo bibayemwo abatari bake muri kino gihugu cacu. Ariko rero nk’uko vyandikwa mu cigwa cakozwe na NHS CHOICE mu mwaka w’2008, gutangura kunywa biroroha, ariko kubiheba bikagorana na canecane iyo ziziziye umuntu ho bishobora kumubangamira mu mibano no ku magara yiwe. 

*:Izina ryahinduwe

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion