Archives par mot-clé : Urwaruka

«Sinanse ugukunda igihugu, ariko akajagari gahagarare ! »

Ubushikiranganji bujejwe indero n’inyigisho mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku bayobozi b’amashure ko bategerezwa kwigisha abanyeshure ururirimbo ruhayagiza akarere ka Africa y’Ubuseruko. Urwo ruririmbo ruje kwiyongera kuri zibiri zahahora. Umwigisha Félix Ndereyimana ati « ukwigisha izo ndirimbo bitunganijwe nabi », akagirako yerekana ivyohinyanyurwa. Lire plus «Sinanse ugukunda igihugu, ariko akajagari gahagarare ! »

Eric Nshimirimana, umusore yakoze imbabura ya kijambere

Mu gihe urwaruka rwugarijwe n’ikena ry’ubuzi, umusore Eric Nshimirimana we asa n’uwatoye inyishu kw’ico kibazo: yiyumviriye umugambi womubeshaho, ugateza imbere n’igihugu cose.  Prosper Niyonkuru aratuyagira ku mugambi wa Eric wo gukora amashiga ya kijambere benshi bita “Imbabura”. Lire plus Eric Nshimirimana, umusore yakoze imbabura ya kijambere

Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Mu Burundi bw’aho hambere, eka n’ubu nyene kuri bamwe bamwe, umwana yaboneka nk’itunga ritagereranywa. Kuvyara benshi kari agateka ku bavyeyi, eka no ku muryango wose. Ariko rero ubu, ivyari magera vyarageruye. Umwana asigaye ameze nk’umutwaro kuri benshi kuko ategerezwa kwitwararikwa, gurtyo bigasaba uburyo bwinshi bushobora no kuremera imiryango itifise nkuko Martial Niyongabo abituyagira.

Lire plus Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Guhanisha umwana inkoni vyoba bikwiye ?

Abantu batari bake barazazanirwa mw’ibanga ryabo ryo kurera abana babo. Bamwe bakagira impuwe z’ubuvyeyi ugasanga baratinye gukosora umwana wabo yacumuye maze ugasanga umwana akuze ameze nk’uwuzi ko vyose abirekuriwe. Oscar Niyonkuru asanga guhanisha umwana inkoni bikwiye, mu gihe hatagiyemwo indenzarugero, kuko umwana ahora atahura iyo amaze gukura ko vyari bikenewe ko abavyeyi bamukarira iyo yakosheje. Lire plus Guhanisha umwana inkoni vyoba bikwiye ?

Urwaruka ruriteguriye kwitunganiriza imigambi ?

Muri ino minsi, haribonekeza ikena ry’akazi, na cane cane mu rwaruka hirya no hino mu gihugu. Ariko kandi, Leta yarafashe ingingo zogushira no mu nyigisho zo mu mashure ibijanye n’ukwitunganiriza imigambi. None urwaruka vy’ukuri ruriteguriye kwitunganiriza imgambi ya rwo kugira rwiteze imbere ? Yves Iradukunda aratuyagira ukwo abona ibintu vyari bikwiye kugenda. Lire plus Urwaruka ruriteguriye kwitunganiriza imigambi ?

Indero ndundi mu bisagara

Indero y’abana ni ngirakamaro mu buzima bw’ingo, imiryango n’imibano, eka n’igihugu muri rusangi. Ariko rero, ukwo iterambere ribandanya kwiyongera, nikwo n’ibishobora kubangamira indero vyiyongera. Spageon Ngabo araducira ku mayange impungenge afise yihweje ukwo indero ndundi yi fashe mu bisagara vya none akagirako atanga impanuro ku vyokorwa. Lire plus Indero ndundi mu bisagara

Abarondera inyungu zabo mu marerero y’impfuvyi

Turamenyereye kubona amarerero y’impfuvyi, haba ngaha mu Burundi canke no mu bindi bihugu. Ico gikorwa ciza co kwitwararika abana babuze abavyeyi bakiri bato hariho abamaze gutangura kukibona nk’inzira yo kurondera inyungu zabo. Chancelle Bamuhaye araducira ku mayange ivyashitse mu ntara ya Kayanza, aho bene ico kigo cahavuye cugarwa igihe vyari bimaze kwibonekeza ko kitisunze amategeko abigenga. Lire plus Abarondera inyungu zabo mu marerero y’impfuvyi

voir plus d'articles D