Archives par mot-clé : Urwaruka

Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Mu Burundi bw’aho hambere, eka n’ubu nyene kuri bamwe bamwe, umwana yaboneka nk’itunga ritagereranywa. Kuvyara benshi kari agateka ku bavyeyi, eka no ku muryango wose. Ariko rero ubu, ivyari magera vyarageruye. Umwana asigaye ameze nk’umutwaro kuri benshi kuko ategerezwa kwitwararikwa, gurtyo bigasaba uburyo bwinshi bushobora no kuremera imiryango itifise nkuko Martial Niyongabo abituyagira.

Lire plus Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Guhanisha umwana inkoni vyoba bikwiye ?

Abantu batari bake barazazanirwa mw’ibanga ryabo ryo kurera abana babo. Bamwe bakagira impuwe z’ubuvyeyi ugasanga baratinye gukosora umwana wabo yacumuye maze ugasanga umwana akuze ameze nk’uwuzi ko vyose abirekuriwe. Oscar Niyonkuru asanga guhanisha umwana inkoni bikwiye, mu gihe hatagiyemwo indenzarugero, kuko umwana ahora atahura iyo amaze gukura ko vyari bikenewe ko abavyeyi bamukarira iyo yakosheje. Lire plus Guhanisha umwana inkoni vyoba bikwiye ?

Urwaruka ruriteguriye kwitunganiriza imigambi ?

Muri ino minsi, haribonekeza ikena ry’akazi, na cane cane mu rwaruka hirya no hino mu gihugu. Ariko kandi, Leta yarafashe ingingo zogushira no mu nyigisho zo mu mashure ibijanye n’ukwitunganiriza imigambi. None urwaruka vy’ukuri ruriteguriye kwitunganiriza imgambi ya rwo kugira rwiteze imbere ? Yves Iradukunda aratuyagira ukwo abona ibintu vyari bikwiye kugenda. Lire plus Urwaruka ruriteguriye kwitunganiriza imigambi ?

Indero ndundi mu bisagara

Indero y’abana ni ngirakamaro mu buzima bw’ingo, imiryango n’imibano, eka n’igihugu muri rusangi. Ariko rero, ukwo iterambere ribandanya kwiyongera, nikwo n’ibishobora kubangamira indero vyiyongera. Spageon Ngabo araducira ku mayange impungenge afise yihweje ukwo indero ndundi yi fashe mu bisagara vya none akagirako atanga impanuro ku vyokorwa. Lire plus Indero ndundi mu bisagara

Abarondera inyungu zabo mu marerero y’impfuvyi

Turamenyereye kubona amarerero y’impfuvyi, haba ngaha mu Burundi canke no mu bindi bihugu. Ico gikorwa ciza co kwitwararika abana babuze abavyeyi bakiri bato hariho abamaze gutangura kukibona nk’inzira yo kurondera inyungu zabo. Chancelle Bamuhaye araducira ku mayange ivyashitse mu ntara ya Kayanza, aho bene ico kigo cahavuye cugarwa igihe vyari bimaze kwibonekeza ko kitisunze amategeko abigenga. Lire plus Abarondera inyungu zabo mu marerero y’impfuvyi

Ingaruka z’uburyo bwo kwirinda gusama ku bigeme bataravyara

Mu buzima bwa minsi yose, umukobwa atwaye inda y’indaro aramaramara akongera akamaramaza umuryango. Ubu rero, abigeme benshi baratinya gutwara inda z’indaro gusumba izindi ngorane zose bokura mu mibonano mpuzabitsina. Jean-Désiré Nduwayo aratuyagira ingaruka mbi z’uburyo bwo gutandukanya imvyaro iyo bukoreshejwe n’abigeme bataravyara. Lire plus Ingaruka z’uburyo bwo kwirinda gusama ku bigeme bataravyara

Urwaruka na politike ya Afrika y’ubuseruko

Abatari bake mu Burundi barazi ko igihugu cacu kiri mu muryango wa Afrika y’ubuseruko. Ariko rero, baba urwaruka canke abakuze, si benshi bazi ukwo politike y’uwo muryango itunganijwe. Jean-Désiré Nduwayo araducira ku mayange ibijanye n’ibiyago vyari vyatunganirijwe n’abanyeshure biga muri za kaminuza kuri ico kibazo. Lire plus Urwaruka na politike ya Afrika y’ubuseruko

Ubuzima bw’abahejeje amashure ya kaminuza mu Burundi

Mu gihe, mu myaka iheze, twari tumenyereye ko uwuhejeje amashure ya kaminuza aca aronka akazi bidatevye, ubu sikwo bikiri. Uko imyaka ihera nikwo n’ibintu bihinduka. Muri kino gihe ayo mashure yararwiriye maze abayaheza baba benshi. Ari naco gituma benshi bibagora kuronka akazi ka Leta bikaba ngombwa ko biyungunganya bo nyene ubwabo nk’uko Jean Désiré Nduwayo abituyagira. Lire plus Ubuzima bw’abahejeje amashure ya kaminuza mu Burundi

voir plus d'articles D