Archives par mot-clé : Amagara

Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Mu Burundi bw’aho hambere, eka n’ubu nyene kuri bamwe bamwe, umwana yaboneka nk’itunga ritagereranywa. Kuvyara benshi kari agateka ku bavyeyi, eka no ku muryango wose. Ariko rero ubu, ivyari magera vyarageruye. Umwana asigaye ameze nk’umutwaro kuri benshi kuko ategerezwa kwitwararikwa, gurtyo bigasaba uburyo bwinshi bushobora no kuremera imiryango itifise nkuko Martial Niyongabo abituyagira.

Lire plus Ingaruka mbi z’ukuvyara benshi mu muryango

Abarwaye mu mutwe n’umwitwarariko wa bose

Mu gihe aha mu gihugu c’Uburundi hasanzwe hatagwiriye ibigo vyitwararika abarwaye mu mutwe, abatari bake baribaza icokorwa kugira ngo iyo ngorane itorerwe umuti urama. Leta yaruguruye igisata cigisha kuvura bene abo barwayi muri kaminuza INSP. Abanyeshure bariko bararangiza ivyo vyigwa barigiriye inama yo gushinga ishirahamwe ryofasha gusukamwo mabisi nk’ukwo Jean-Désiré Nduwayo abituyagira. Lire plus Abarwaye mu mutwe n’umwitwarariko wa bose

Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

Haraheze iminsi intara zimwe zimwe ziriko zirakora igikorwa co kwegeranya ibifungurwa vyo kugarukira ku banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bageramiwe na kigoyi. Bisanzwe bizwi ko iyo ntara yari ikunze kubonwa nk’ikigega c’igihugu kuko imera kandi ikimbuka cane iyo imvura yaguye neza. Ubu rero umuntu arashobora kwibaza niba atacokorwa kugira ngo ababa muri iyo ntara bave muri iryo zinguzingu kuko Abarundi tutari dukwiye kwicwa n’inzara nk’ukwo Caritas Ninziza avyihweza. Lire plus Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

Ugutanga ishano mu ntara z’uburaruko

Mu ntara z’uburaruko nka Kirundo, haraheze iminsi bivugwa ko himonogoje gutanga ishano. Ishano rero ngo riranagoye kuvura kuko ngo ntiryibonekeza kumwe ku bantu baba barihawe. Umuntu yokwibaza ukwo barisuzuma hamwe n’ukwo rivurwa iyo basanze umuntu yarihawe. Apollinaire Nkurunziza araducira ku mayange bimwe ku vyerekeye ishano. Lire plus Ugutanga ishano mu ntara z’uburaruko

Indwara yo kugira ubwoba birenze urugero

Muri kamere k’umuntu, hamwe n’ibindi binyabuzima bihema, harimwo inyifato ndemanwa yo gutinya ikintu cose gishobora guhungabanya ubuzimwa bwiwe canke bw’ico gikoko. Iyo rero umuntu abonye ikintu kigeramiye amagara yiwe aragihunga mu gihe adashoboye guhangana na co. Ukwo kwiruka canke kwinyegeza ni co twokwita ubwoba. Ariko rero hariho ubwoba busanzwe abantu bose bashobora kugira. Ariko kandi hari n’ubwoba bw’indenzarugero buheza bugafatwa nk’indwara nk’ukwo Prosper Niyonkuru, umunyeshure w’inyifato z’abantu, abituyagira. Lire plus Indwara yo kugira ubwoba birenze urugero

Ico twomenya ku bagendana ubumuga bwo kutavuga

Aha mu Burundi, abantu batari bake biyumvira ko umwana avukanye ubumuga bwo kutavuga aba abaye igihombo ku muryango wiwe. Ivyo bavyibaza kuko, akenshi, mu gihugu hagati, bene abo bana bakurira muhira maze ntibashobore gushirwa mu mashure nk’abandi hanyuma ntihagire ico umuryango ubitegako. Ariko rero, naho biri ukwo, Prosper Niyonkuru aratubwira ko bene abo bana bashoboye vyinshi nk’abandi bose, gusa bigasaba ko umuntu abashira mu mashure yabagenewe. Lire plus Ico twomenya ku bagendana ubumuga bwo kutavuga

Malariya n’indwara ya mbere ibangamiye Abarundi

Mu Burundi, co kimwe no mu bindi bihugu, hari indwara usanga zikunda kwibonekeza cane kuruta izindi. Ivyo rero bikunda kubonekera ku bitigiri vy’abagwayi baza kwitura muganga ku mavuriro atandukanye. Ikimaze kwibonekeza n’uko malariya ari indwara ya mbere ibangamiye Abarundi. Rénovat Ndikumwenayo, umunyeshure yigira ukwunganira abaganga, aratuyagira ukwo iyo ndwara yandurwa, ukwo twoyivuza hamwe n’ukwo twoyikingira. Lire plus Malariya n’indwara ya mbere ibangamiye Abarundi

Ingaruka z’uburyo bwo kwirinda gusama ku bigeme bataravyara

Mu buzima bwa minsi yose, umukobwa atwaye inda y’indaro aramaramara akongera akamaramaza umuryango. Ubu rero, abigeme benshi baratinya gutwara inda z’indaro gusumba izindi ngorane zose bokura mu mibonano mpuzabitsina. Jean-Désiré Nduwayo aratuyagira ingaruka mbi z’uburyo bwo gutandukanya imvyaro iyo bukoreshejwe n’abigeme bataravyara. Lire plus Ingaruka z’uburyo bwo kwirinda gusama ku bigeme bataravyara

Ubuganga ni ibanga ritoroshe

Mu buzima bwa minsi yose, abantu barazezwa amabanga atandukanye. Hari abayashingwa kubera icizere abantu babagiriye. Ariko hari n’abandi, hambavu y’ico cizere c’abantu, babanza kugira ico bakoze kugira ngo vy’ukuri babere ibanga kanaka. Hari rero amabanga asaba umwiteguro nko kwiga canke kwimenyereza. Muri ayo mabanga harimwo kuvura abantu. Renovat Ndikumwenayo niwe atuyagira ukwo ubuganga ari ibanga ritoroshe. Lire plus Ubuganga ni ibanga ritoroshe

voir plus d'articles D