Amagara

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19
Vie de couple article comment count is: 5

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19

Ikiza ca koronavirisi kiragisibije kw’isi yose. Gifata abantu kigasasika, abato n’abakuze kikajaniranya. Cashika mu bakundanye hoho kigakora amarorerwa. Bamwe kirabafata kikarambika mu bitaro, n’abo kidafashe kikabatandukanya kandi bari umwe, nk’uyu muvyeyi umukenyezi wiwe yugaraniye mu gihugu c’Urwanda hagira hahere amezi […]

« Boost » : inganda ziracatikiye !
Santé article comment count is: 2

« Boost » : inganda ziracatikiye !

Mu mwaka w’2018, ishirahamwe Yaga ryarifatanije n’ayandi mashirahamwe mw’isekeza ry’ukurwanya ikiyayuramutwe kizwi kw’izina rya « Boost ». Bamaze kumenya ibitari bike kuri ako karanda, abategetsi bamwebamwe baragize ivyo batangaza ko bagiye gukora, ngo ako kabi karandurwe. Yamara, nk’uko vyari kirya gihe, n’ubu […]

Kuvyuka usanga wasohoye intanga : bisigura iki ?
Sexe et santé article comment count is: 6

Kuvyuka usanga wasohoye intanga : bisigura iki ?

Umugabo mu kurangiza uburyohe mvabwonko bwiwe, arasohora intanga. Ivyo birashobora gushika umuntu yiryamiye, yibereye mu gatiro, agasanga aho aryamye hatose. Uwo bishikiye irya mbere canke kenshi, ataronse insiguro, arazazanirwa. Hari n’abibaza ko barwaye canke babiterwa n’amadayimoni. Muti none ukuri ni […]

Kwibonanya  : inyishu ku bibazo mwama mwibaza
Sexe et santé article comment count is: 17

Kwibonanya : inyishu ku bibazo mwama mwibaza

Kwibonanya, kwikinisha, canke kwimara inambu y’umubiri bivugwako vyinshi cane. Mu bitabu, mu binyamakuru, ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye havugwa ibi na biriya, ariko abantu bakagumana ibibazo bitagira inyishu. Ng’izi rero inyishu ku bibazo bimwebimwe abantu bagira.