Analyse

Ni muze twigishwe na kahise !
Analyse article comment count is: 1

Ni muze twigishwe na kahise !

Mu gihe igihugu c’Uburundi kimaze ikiringo kirenga umwaka kiri mu ngorane za politike mbere zanakweze umutekano muke mu gihugu, Oscar Niyonkuru araserura ivyiyumviro vyiwe akagirako atanga n’inzira yibaza ko yogarukana amahoro n’umutekano mu gihugu.

None bagiye kuba abande?
Analyse article comment count is: 3

None bagiye kuba abande?

Ishure nshingiro ryatanguye abatari bake bafise amakenga kuko ngo integuro yaryo yoba itari imeze neza, haba ku ruhande rw’abigisha canke ku ruhande rw’ibikoresho. N’ubwo biruko, ryaratanguye none ubu abanyeshure ba mbere buca bakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca […]