Analyse

None bagiye kuba abande?
Analyse article comment count is: 3

None bagiye kuba abande?

Ishure nshingiro ryatanguye abatari bake bafise amakenga kuko ngo integuro yaryo yoba itari imeze neza, haba ku ruhande rw’abigisha canke ku ruhande rw’ibikoresho. N’ubwo biruko, ryaratanguye none ubu abanyeshure ba mbere buca bakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca […]