Amagara

Igisukari nk’indwara ihanze bose
Santé article comment count is: 2

Igisukari nk’indwara ihanze bose

Igisukari n’indwara abatari bake bibaza ko ifata abantu b’abatunzi gusa. Ariko rero, iyo ndwara ishobora gufata uwariwe wese biturutse ku mvo zitandukanye. Umunyeshure yimenyereza ibanga ry’ubuganga, Rénovat Ndikumwenayo, aratuyagira ivyo abantu bari bakwiye kumenya kuri iyo ndwara n’ukwo twoyikingira.