Amagara

Ubuganga ni ibanga ritoroshe
Analyse article comment count is: 0

Ubuganga ni ibanga ritoroshe

Mu buzima bwa minsi yose, abantu barazezwa amabanga atandukanye. Hari abayashingwa kubera icizere abantu babagiriye. Ariko hari n’abandi, hambavu y’ico cizere c’abantu, babanza kugira ico bakoze kugira ngo vy’ukuri babere ibanga kanaka. Hari rero amabanga asaba umwiteguro nko kwiga canke […]

Umwana ni uwa bose !
Société article comment count is: 1

Umwana ni uwa bose !

Mu gihe hirya no hino kw’isi, tudasize inyuma no mu Burundi, abana bakunda guhura n’ingorane zitandukanye bivuye ku magara canke ubushobozi buke vyabo, ni ngombwa ko uwariwe wese yibaza icokorwa kugira agateka kabo kagarukirwe. Chadrack Nzeyimana aratwibutsa ko umwana ari […]

Ubukene bw’amazi meza ku Mugoboka
Analyse article comment count is: 1

Ubukene bw’amazi meza ku Mugoboka

Amazi n’ubuzima ku bantu, ibitungwa eka mbere n’ibiterwa. Ariko rero, ku bantu, ubukene bw’amazi meza n’ingorane ikomeye cane kuko bishobora gukwega n’indwara z’ivyaduka nka kolera, amacinya n’izindi. Prosper Niyonkuru aratuyagira ibijanye n’aho iyo ngorane yibonekeza nko ku Mugoboka, mu gisagara […]

Twese turi n’ivyo dushoboye
Société article comment count is: 0

Twese turi n’ivyo dushoboye

S’agaseseshwarumuri, hirya no hino, aho tubaye, twama twabonye ko abagendana ubumuga butandukanye binubwa eka mbere n’ugukumirwa bagakumirwa. Ariko rero n’aho biri uko, abagendana ubumuga n’abantu nk’abandi kandi bashoboye no gukora vyinshi nk’abandi bose bakomeye. Chancelle Bayubahe yaraganiriye n’umwana yavukanye ubumuga […]