Igisukari nk’indwara ihanze bose
Santé article comment count is: 1

Igisukari nk’indwara ihanze bose

Igisukari n’indwara abatari bake bibaza ko ifata abantu b’abatunzi gusa. Ariko rero, iyo ndwara ishobora gufata uwariwe wese biturutse ku mvo zitandukanye. Umunyeshure yimenyereza ibanga ry’ubuganga, Rénovat Ndikumwenayo, aratuyagira ivyo abantu bari bakwiye kumenya kuri iyo ndwara n’ukwo twoyikingira.

Umugirwa wo guhamba ubukumi
Culture article comment count is: 7

Umugirwa wo guhamba ubukumi

Abantu batari bake basanzwe bamenyereye umugirwa wo guhamba ubusore ukunze gukorwa n’abahungu buca barongora. Ariko rero, ku rundi ruhande, hari n’umugirwa wo guhamba ubukumi utunganywa n’umwigeme buca aja mu Burundi. Uwo mugirwa rero, naho utagikorwa neza nk’ukwo watunganywa aho hambere […]