article comment count is: 5

Ikiyago : karahara mu muryango ntibubaka

Igihe haca akareresi kuri Yaga kavuga ivy’ikiyago mu rugo, hari benshi bitwengeye, bakabona umenga ni ibikino. Ariko rero, hari abandi vyakoze ku mutima, maze babona ahubwo ko ibiri muri iyo reresi bisa n’ivyo baciyemwo. Baciye batugira ku muriri ukuntu bahatswe gusambura kubera kutayaga. Intahe y’abo muri make.

Inyuma yo kwicara muhira igihe kitari gito, Anita* yararonse akazi, maze be n’umugabo wiwe Fabiyano* bashobora kubeshaho umuryango. Amaze kukaronka, vyarashika Anita agasabwa n’abo bakorana ko boteramana, ndetse rimwe na rimwe hakaba n’abamwunguruza n’imodoka. Kubera urukundo afitiye umugabo, yaramuhamagara kugira amire kamwe, ataje, uwo mupfasoni agahitamwo kubiheba agataha.  

Umugabo we asanze aho bicaye, ivyiyumviro vyaba vyinshi. Kandi rero, aho yaba ari, haba hari n’abandi bagore. Akijijanya imitima, ariko ntabimubwire.  

Kubera akazi, uwo mugore yahavuye agura iterefone nziza. Kera na kera aba atanguye kuja kuri “Whatsapp”. Eka mbere, haciye imisi, aranagurira n’umugabo. Aho hose ni we yariha inzu, akanasuma.  Wa mugabo utanka ati : “Ziranyazwe ! Noneho ibi vyose ni ba bagabo babimuha.” Ariko ntarukure mu kanwa.

Yataze mu nda, atarura ibiboze

Aho kubwira umugore akamubakiye, yavyibikamwo. Mu nyuma yigira inama ati : “Ko bimeze uko, nanje reka ndamwereke ico ndi co.” Aca acika isiha mu nzu iwe. Ivyofashije umuryango, atangura kuyora ashira twa “mutoyi”. Aho gutaha kare, yaza ijoro rigabuye habiri canke isaha umunani z’ijoro. Mbere rimwerimwe yirarirayo. Umugore agize aramuvugisha, yaguma ahoze. Amuhaye amahera yo kuriha inzu, agatanga igice canke akayagovya. 

Haheze amezi indwi, nyene inzu aba abasavye kuyimusubiza. Yarababazwa n’ukuntu batamuriha, kandi uwo mugore afise akazi keza n’urupfasoni. Mu bisanzwe, amafaranga y’inzu yaratangwa, ariko umugabo yategerezwa kuyashikana akayakebereza mu bandi bagore. Anita akivyumva yakubiswe n’inkuba. Yaciye atahura ko wa mugabo hari ikintu amuhisha. 

Karahara mu ruganda…

Anita ni ho yitura umuryango w’umugabo.  Ati: “ Jewe ndakeneye mudushire hamwe mumbarize igituma tutakiyaga, ibintu vyifashe nabi.” Umuryango ubakoranije, umugabo afata ijambo ati : “Kuva aho aronkeye akazi, ndabona ivyahindutse. Asigaye agendera mu miduga y’abandi bagabo, aja mu birabo,  …” Ni ho bamubaza bati : “Warafashe akanya murayaga, uramenya ivyo ari vyo ? ” Uri uwundi ati: “ Jewe nivugira make kandi iyo mfise ikibazo, ndacibikamwo, ngafata ingingo jewe nyene.’’ 

Ni ho baha akanya Anita na we arisigura, basanga ivyo umugabo amwagiriza vyose atari vyo, na zo za terefone zikaba ari izo babahaye ku kazi bazoriha bukebuke. Aranerekana n’impapuro. Abari bakoranye babumviriza, baravye basanga wa mugabo ntiyafashe akanya ngo ayage n’uwo bukanye. Ng’uyo asanga yariko aniga umuryango wiwe kubera kutaganira n’umutambukanyi. Ni uko asaba imbabazi umuryango n’uwo bubakanye, yiyemeza guhindura.

Ikiyago rero hagati yabubakanye ni nk’igitoro mu modoka. Ikibuze ntigenda. Abagira bubakane, abakundana canke abamaze kurushinga, mukabona ntimuganiriye, ruzosenyuka rubakwegere akarambaraye.

* : amazina yahinduwe

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (5)

 1. Nivyo ikiyago ni inkoramutima.
  Uwo mugabo ivyamushikiye biratahurika cane. Umugabo atagira akazi, ariyanka, akikengera kuko ibimwega nk umugabo bikamunanira.
  Iyo umugora akora hoho biba urudubi. Aramugaya akamwereka ko ari umuzigo ku muryango. Nk uwo Anitha, yohamagara gute umushomeri ngo amusange mu kabari atari burihe, yova ku kazi akama mu kirabo.
  Muranyumva, sinshigikiye inyifato y ubugegera n’ububegito bw uwo mugabo

 2. Kubwanje ndabona ukutavugana vyari mumpande zose kuko na Anita nubwo yakora ivyo vyose yari akwiye kubwira umunega wiwe détails zose: yahembwe angahe? Téléphone yavuye hé?….
  Kuvyo kuja mu kabare twategerezwa kubiyaga n’umucance kugira bajane bafise igicapo kimwe!
  Iyo hariho umwe mu rugo adakunda kuvuga ibimurimwo vyose, uwo bubakanye ahamagariwe kumubera umumenyereza mu kumutinyura akamwugurukira.bukebuke arateba akamenyera!