article comment count is: 10

Ni gute woja mu rukundo n’uwo washimye ?

Kuba ukunda umuntu ni kimwe. Ariko kumenya nawe ico akwiyumvirako, akari muri we ; ko akwiyumvamwo canke atakwiyumvamwo, ni ntasubirizwa mu rukundo rwanyu. Birashoboka ko uvyibonera utarinze kumubaza ariko mu gihe ufise amadidane,  ng’uku uko wovyifatamwo.

Imbere ya vyose, urashobora kurondera akaryo gatuma muganira mutekanye. Muranashobora kuraba ibintu vyobafasha guhura, bishitse mukaba mufise abagenzi musangiye, bakabahuza. Canke nimba musangiye idini, murashobora kujana gusenga. 

Ikindi na co, ushobora kumwandikira kw’iterefone, ariko ubonye atishura, ntukasheko.  Iyo ubonye aguma agerageza kukwikura akwikura, ntazoba akwiyumvamwo.

Mugabo rero urazi abantu bameze kwinshi na canecane mu vy’urukundo. Arashobora kuba atazi kugaragaza akari ku mutima, n’aho yoba agukenguruka. Ntuce utana n’ikigazuzo ngo ni uko atakwishura ibiguhumuriza. Kumbure wewe abona ko atoshoka agira ico avuze n’aho yoba agushima.

Kenshi na kenshi abahungu bibaza ko iyo bagwije ibitero ku mwigeme aruhira kwemera, n’aho yoba aguma ahakana canke akakwishura nabi. Si vyo na gato. Ubonye akwishituye, ni kubera ko atakwiyumvamwo, abona uriko uramugora. Ubonye aguhakaniye ati: “Oya!”, mwubahirize. Umuhe amahoro.

Mu nyuma umusabe isango

Mumaze kuvugana ukabona arakwumviriza, akakwishura atakwikura, ntutinye. Musabe isango muze musohokane. Imbere y’uko muhura, mu myiteguro, gerageza umenye ico akunda n’ico yanka, utore n’ikibanza umenyereye kandi aho uzi ko uja kwisanzura, nk’ahantu usanzwe umenyereye hatekanye. 

Ushobora kumujana nko mu kabare uzi bakirana neza kandi hatuje, ku kiyaga, canke ahandi hose uzi haja kumuryohera. Ariko ico womenya ni uko iryo sango rya mbere ridakwiye kugutwara uburyo bwinshi. Gira ibisanzwe. 

Isango nyezina

Guhura n’umukunzi irya mbere kenshi ntivyoroshe; izo mu nda zirasha, ukabura ico uvuga n’ico ureka. Ukumva utisanzuye na gato. Hari aho wibaza ko wagangabutse, ugasanga wavuze ivyo wohoze, wahoze ivyo wovuze, (bimwe urwaruka rwo muri Kaminuza y’Uburundi rwita “igihwa”). Ariko tekana ntiwiruhishe ; ugumye umutima mu nda.

Igikuru muri vyose, ni uko woguma uri wewe nyene”

Mubonanye irya mbere mukavana mwiyumvanamwo, bandanye; muheze muhane irindi sango.  Umenye neza ko atari wewe ukwiye kwama ufata ingingo ku co mwokora igihe musohokanye. Rimwerimwe, mubwire na we abitunganye. Musubiye kubonana, muravugana utwo umwe akunda n’ico yanka ; ubuzima bwanyu n’ico mutegekanya. Ivyo bituma umwe wese yumva ko yobandanya kugira muze musangire kazoza, mutere n’intambwe zikurikira.

Ntushire imbere kuryamana

Umusi muhuye n’umukunzi wawe, ushobora kwumva ushatse kugenda umufashe ukuboko, kumusoma, kumufata ku rutungu n’ibindi. Ivyo ni ibisanzwe kandi biratahuritse. Mu gihe utaramenya ico avyiyumvirako, ntubikore. Banza mubivugane umenye uko avyakira. 

Kuryamana n’umukunzi wawe ni ingingo itoroshe. Ntukavyihutishe. Ico ushaka cose kimubwire yumve iryo ugona, araheza akaguha inyishu, nawe ukumva uko avyumva. 

Benshi bakunze guca bihutira akaryoheramubiri gusa. Ukihutira ivyo, uzoba unaniwe. Mu bisanzwe, uwo ufiseko umugambi kirazira kumuhatira ku vyo mutumvikanyeko.

Mu gihe umukunzi wawe adashaka ko muryamana, mwubahirize. Umutahure. Arafise imvo zibimutuma. Kumbure ni imico yiwe, ingingo yifatiye, ukwemera kwiwe, canke nyene ashaka ko muzobigira mumaze kuragana. 

Uzire umuziro ntimujane mu vyo atiyumvamwo. Muhe akanya yiyumvire neza we nyene yifatire ingingo yavyiyumviriye. Ariko na ntaryo, wame uzirikana ko ubwirizwa kumwubahiriza ku ngingo aba afashe.

 

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (10)

    1. Okay Bagenzi Ibintu Vyose Muvuze Vyerekeye Urukundo Nivyo Murakoze Wanashima Umwumwe Wese Asomye Ubu Buhamya Aca Yitahura Kandi Nanje Nciye Nitahura Icondi . Mubandanye Muduhanurira Kuko Nivyiza Cane .