Tous les articles par Caritas Ninziza

Blogueur du collectif Yaga

Ingorane z’umushahara uje imbere y’igihe

Akenshi, iyo himirije iminsi mikuru irangiza umwaka, Leta n’abikorera utwabo bamwe bamwe barahemba abakozi imbere y’igihe. Birashika rero umushahara w’ukwezi kwa 12 ugasanga ushitse nko mu matariki ya 15 na 20. Ariko rero, naho abo bakozi bawakirana akanyamuneza ntangere, uvyihweje neza, nawo nyene urafise ingorane zawo. Abenshi barihenda bakagira uko akariro k’iminsi mikuru kagize maze ugasanga barahuye n’ingorane z’uburyo mu kwezi kwa mbere kuko basubira guhembwa, n’imiburiburi, mu kwezi kwa kabiri nk’uko Caritas Ninziza abituyagira. Lire plus Ingorane z’umushahara uje imbere y’igihe

Iduzwa ry’ibiciro bidaciye mu mategeko mu kwunguruza abantu

Mu gihe ibiciro vyo kwunguruza abantu bisanzwe bizwi ko kuva mu gisagara ca Bujumbura ahenshi mu ma zone acegereye ari amafaranga amajana atatu (300Frbu), ubu hariho abikika inyuma y’ugukena kw’amafaranga y’ingaru bakaduza ibiciro bidaciye mu mategeko. Iduzwa ry’ibiciro rero ritisunze amategeko rituma haza icuka kibi hagati y’abiyunguruza n’ababunguruza nk’uko Caritas Ninziza abituyagira. Lire plus Iduzwa ry’ibiciro bidaciye mu mategeko mu kwunguruza abantu

Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

Haraheze iminsi intara zimwe zimwe ziriko zirakora igikorwa co kwegeranya ibifungurwa vyo kugarukira ku banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bageramiwe na kigoyi. Bisanzwe bizwi ko iyo ntara yari ikunze kubonwa nk’ikigega c’igihugu kuko imera kandi ikimbuka cane iyo imvura yaguye neza. Ubu rero umuntu arashobora kwibaza niba atacokorwa kugira ngo ababa muri iyo ntara bave muri iryo zinguzingu kuko Abarundi tutari dukwiye kwicwa n’inzara nk’ukwo Caritas Ninziza avyihweza. Lire plus Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

Amahinduka mu kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura

Abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura bifashishije imiduga yunguruza abantu, nta n’umwe ayobewe ingorane zahora zibonekeza ku bituro vy’imiduga iva hagati mu gisagara iyo bugorovye. Ariko rero ubu haribonekeza amahinduka mu buryo abantu bahora burira muri iyo miduga. Caritas Ninziza aragaruka ku kuntu ibintu vyahindutse maze akanasanga ko, baba abunguruza abantu canke abiyunguruza, bose bashima iyo ngendo nshasha.

Lire plus Amahinduka mu kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura

Ingorane z’amakarata yo kwinjiza amafaranga

Haraheze iminsi ishirahamwe Econet Leo ririko riradandaza amakarata yo gushira amafaranga muri terefone yanditseko « Nipe Buddie ». Amenshi muri ayo makarata akaba ari ay’igihumbi. Iyo uyiharuye wihuta, akenshi ibiharuro biratabukana n’agakarata. Ivyo rero bikaba bitari bimenyerewe ku makarata yahora akorwa n’ishirahamwe Leo maze bigatuma abaguzi n’abadandaza bazo bato bato bidoga nk’ukwo Caritas Ninziza abituyagira. Lire plus Ingorane z’amakarata yo kwinjiza amafaranga

Kaminuza y’akarorero mu Burundi

Igihugu c’Uburundi kibandanya guhinyanyura ibijanye n’inyigisho mu mashure, uhereye kuri mato mato gushika no muri za kaminuza, ubushikiranganji bubijejwe bwaraye butanguje umugambi w’ishure ry’akarorero mu gihugu. Caritas Ninziza abona ko ukwo kuryohora akanovera k’inyigisho n’indero muri rusangi vyari bikwiye gushika no ku rwego rwa kaminuza maze hagatanguzwa kaminuza y’akarorero mu Burundi. Lire plus Kaminuza y’akarorero mu Burundi

voir plus d'articles D