article comment count is: 1

Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

Haraheze iminsi intara zimwe zimwe ziriko zirakora igikorwa co kwegeranya ibifungurwa vyo kugarukira ku banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bageramiwe na kigoyi. Bisanzwe bizwi ko iyo ntara yari ikunze kubonwa nk’ikigega c’igihugu kuko imera kandi ikimbuka cane iyo imvura yaguye neza. Ubu rero umuntu arashobora kwibaza niba atacokorwa kugira ngo ababa muri iyo ntara bave muri iryo zinguzingu kuko Abarundi tutari dukwiye kwicwa n’inzara nk’ukwo Caritas Ninziza avyihweza.

Muri kino gihe havugwa inzara mu ntara z’uburaruko bw’igihugu, umuntu arashobora kwibaza aho abantu bo muri ivyo bice vy’igihugu bazotorera agahengwe. Ariko kandi, si ubwa mbere canke ubwa kabiri ikigoyi cugariza uturere tumwe tw’igihugu, eka mbere n’abantu bagata bagahunga. Iyo uvyihweje, usanga inzara ikunda gutera mu bihe nka bimwe buri mwaka. Nk’akarorero ku nzara iri mu ntara ya Kirundo muri bino bihe imeze nk’iyiriko irisubiriza kuko mu mwaka uheze nk’iki gihe nyene yari yahaciye. Abatari bake barashobora kuyigereranya n’ico benshi mu gihugu bazi nk’inzara y’urushana ikunda gutera mu mezi akurikira umutasuro. Ariko rero, n’aho n’ibindi bice muri kino gihe birimwo inzara, ntawovuga ko naho hari ikigoyi. Ni naho abantu bahera bakibaza icokorwa kugira ibintu bihinduke maze izo ntara ntizame muri iryo zinguzingu ry’inzara yisubiriza mu bihe bimwe.

Ukwo ibintu bisanzwe muri rusangi

Dufatiye akarorero ku ntara ya Kirundo ivugwamwo ikigoyi muri ino minsi, dusanga ivugwa mu ntara za mbere zimbuka mu gihugu cose. Intara ya Kirundo, mu bihe vy’iyimbura, abadandaza batari bake niyo baza kuranguramwo ibiharage, umuceri hamwe n’amasaka babijana mu zindi ntara z’igihugu. Igiheza kigatangaza n’ukwo iyo ntara nyene ihindukira ikugarizwa n’inzara kandi yari isanzwe ibonwa nk’ikigega c’igihugu.

Ikindi umuntu yoshimikirako cane, n’ukwo Uburundi bufise incabwenge nyinshi zize ibijanye n’uburimyi n’ubworozi kandi zishoboye kugira ico ziterereye mu kugwiza umwimbu. Abo rero, iyo bahejeje ayo mashure yabo, yaba ayisumbuye canke za kaminuza, bose bagwanira kuja kurondera akazi ko kwigisha mu gihe haba hariho abavyigiye. Gutyo ugasanga bwa bumenyi bari bafise kandi bwobafashije, bugafasha imiryango yabo hamwe n’igihugu muri rusangi, barabwicaritse maze ntibuvyare umusaruro twari tubwitezeko.

Ukwo ibintu vyari bikwiye kugenda

Kugira ngo abanyagihugu batore akoyoko, vyari bikwiye ko bo nyene ubwa mbere bikubita agashi bakavavanura n’ingendo za kera. Ico bokora ku ruhande rwabo n’ukumenya kubungabunga neza umwimbu baronse. Kuko iyo ubonye nka Kirundo iriko irafashishwa ibifungurwa bivuye ahandi kandi ari intara yimbuka, usanga bibabaje. Inyanduruko y’ivyo rero kenshi ni ugusesagura umwimbu bakawuhereza mw’isoko maze hagera ca gihe c’iteragira imbuto ikazimba, eka n’ibifungurwa bigakena gutyo.

Ico Leta yokora kandi cofasha cane n’uko yohindura ukwo ifata abantu n’abandi bivanye n’ivyo bize. Mu vy’ukuri, Leta yari ikwiye gufata ingendo yo kutemerera abantu bize uburimyi n’ubworozi ko bigisha canke ngo baronke ubuzi butabafasha gushira mu ngiro ivyo bize. Nyabuna, Leta yari ikwiye gutunganya politike yo ku guha ingurane bene izo ncabwenge kugira ngo zikoreshe ubumenyi zakuye mu mashure maze ziteze i mbere igihugu gutyo. Mu gihe abo bakurikiranye bene ivyo vyigwa atari bake mu gihugu, uwo mugambi ugiye mu ngiro, Abarundi boshobora gutungwa n’ivyo bimbuye kuko bobo bonakoresha ubuhinga bwa none bakimbura vyinshi, eka mbere n’umusesekara. Gutyo igihugu cokwogorora maze kigasezerera inzara.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Ivyo uvuze n’ukuri. Mu ntara ya Kirundo haramera cane ariko harakarirwa n’uruzuba. Sinzibagira igihe nagiye mw’ivugabutumwa muri Commune Gitobe muri Ntwarante 2013. Ico gihe ibintu vyose vyansa neza ku misozi yose, ibiharage bimwe biriko biramera, ibindi bifise amagambura meza. Ariko nsubiye yo mu kwezi kwa Nyakanga, bambwiye ko kuva ndahavuye, ngo imvura yaguye kabiri gusa. Wiyumure izo ngorane. Amasaka yari yarumbiye mu murima, ibitoke n’imyumbati nivyo twabona bigerageza kwihangana,ariko navyo nyene haraho bigera bikananirwa. Abantu baho ariko n’intwari barihangana, ariko uhageze uvuye nko mu yindi ntara,usanga hateyeikigongwe mu gihe c’uruzuba. Muvy’ukuri nimba hariho abahinga bakwiye bashobora kubafasha, irya ntara irakeneye ubwo bufasha, kugirango ingorane zibe nkeyi mu gihe imvura icitse hakiri kare, canke mu gihe yatevye gutasura.