article comment count is: 20

Inkingi 5 abashimanye bokubakako urukundo rwabo

Kugira abantu bashike ku ntambwe yo gushinga urugo, babanza kuba barakundanye. Mu rukundo naho, harimwo ibintu ntabanduka bitabaye rudashinga imizi ngo rukure; n’iyo rukuze, rusenyuka vyoroshe; kubera ko rutaba rufise inkingi n’umushinge ukomeye. Reka tubirabire hamwe rero.

Ico kuba kumenya imbere ya vyose mu Rukundo, vyose ntibiguma vyera ngo de! Abakudanye ntibabura utwo bapfa. Aho rero, naho mwogira ico mupfuye, mugashavuraranira cane, ndetse urukundo rwanyu ukamengo ruracumbagira, nta kwibagire ko uwawe ari uwo nyene.

Noneho, mugira ico mupfuye kubera ko hari ikintu kidasanzwe kibahuza; naco ni urukundo. Mwashwana canke mwareka, urukundo rugumaho. Womengo rwaheze canke rwagabanutse, ariko ruguma aho.

Muti: « none bigende gute? » Ng’izi inkingi zitanu mwokubakirako urukundo rwanyu.

 

1. Vugane!

 

Akenshi usanga abantu batitaho ikiyago; mugabo ni ryo shingiro rya vyose mu rukundo. Hari abibaza ngo ntibazi kuganira, mugabo si ko biri. Aho rero ni ukuhagabira, kubera kutavuga iryo ugona, bishobora gutuma ubura ico woronse, ukica ico wokijije.

Hari abareka kuvuga kubera gutinya ko badahava bumvirwa, mugabo ubigize uko, ni ukumenya ko bishora kukugarukako. Ntiwigire uwo utari. Uwo mukundanye abwirizwa kukuryoherererwa uko nyene uri, kuko nta na kimwe ushobora guhindura. Kugira ngo ibintu bifate inzira nziza, ni ukuja inama n’umukunzi ku vyerekeye ingene muzoja muravugana.

 

2. Ubwizigirwa

 

Kuba ukundanye n’umuntu, ni ukuvuga ko umukunzi ari uwo wenyene. Naco nyene rero ni ukukiganirako. Mukagira ico mufatiyeko, umwe wese akabwira uwundi uko yumva indangurakintu y’ijambo «kuba umwizigirwa».

Uko abantu ari benshi, ni nako bateye ugutandukanye. Hari abababara iyo babonye uwo bakundanye aramukije uwundi, akamusoma kw’itama; icibagiwe coco ni ugusohokana n’uwundi muntu.

Erega nta tegeko ntabanduka ririho rivuga ngo kunda uku canke kuriya. Ahubwo igikwiye ni ukwubahiriza ingingo muba mwapfunditse mwebwe nyene, ntimurenge ku masezerano muba mwagiriraniye.

 

3. Ukudahemukiranira

 

Kuba mu rukundo ni ukudahemukiranira. Nimba ubona uwo mukundanye umuhemukira (umucamwo) canke ukibaza ko abikugirira, ni ukuraba iyo muriko muraja hakiri kare. Iyo mutizigiraniye, nta kindi mushikako atari ukwinubana, gutongana kandi  mupfa ibintu bitagira ifatiro, bikanashika mugashiranako. Aho rero, urukundo rwanyu rusigara muri kahise, kuko muca muvavanura. 

Vugane nyabuna ico ubona kikubakiye hakiri kare. Erega izo ngorane mushobora kuzitorera umuti. Uwo nawo utowe kare, urukundo rwanyu ruzoba rushemeye.

 

4. Kwihanganirana

 

Umwe wese mu bakundanye aritangira uwundi. Igikomeye abakundanye bategerezwa kumenya, ni uko abafise ico bapfa ari abafise ico bahuriyeko. Nimba atazibana zidakomanya amahembe, no mu rukundo nta bakundana ngo babure ico bapfa; mugabo ni ugutorera umuti hamwe. 

Ni vyo, guheba biragoye, kandi hari naho bibabaza; mugabo rimwe na rimwe, urahebera uwundi, kandi ugakomeza kwihangana.

 

5. Kuvugana kazoza

 

Haragera igihe rero mukaganira ku bijanye n’ukwamura ivyamwa vy’urukundo rwanyu. Navyo ni ukurushinga, mukagira ubugeni. Kugira ntusange wataye umwanya wawe, ivyo mubwiririzwa kubivugana hakiri kare. Erega mutabivuganye ntivyivuga. 

Kira noneho, mubwirizwa kubivugana kare, mwavyumvikana, mugahava muganira ku gitigiri c’abana mwipfuza. Ahandi hoho, muzosanga mwarataye umwanya. Vugane rero ku bijanye n’iyo muriko muraja. 

Tubivuge tubisubire, ikiyago ni yo nzira itazimiza ibashikana kw’ihangiro mufise, ku cipfuzo c’umwe wese. Vugane rero.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (20)

  1. Ndabashimire Cane Kunyigisho Zanyu Murakoze. Ariko Rero, Harakantu Numva Umenga Nokwongerako: »KWUBAHANA HAGATI Y’ABAKUNDANA ». « Kwubahana » Nikintu Cubaka Urukundo Ndetse Rukaba Urukundo Rugira Intumbero. Akarorer: »Ushobora Kwumva Inkuru Mbi Kumukunzi Wawe Ariko Mwaja Kubiganirako Akakwishuran’imiragwe N’ubushirasoni Bwinshi ». None Wewe Ukundana N’umuntu Nkuwo, Wumva Vyokworohera Kubanda Urwo Rukundo Rwanyu? Kumbure Naho Ivyo Bamuvugako Bitarivyo, Directement Niyo Atiyorosha Mukwivugira Ko Abeshegwa, Azohebwa Atakabuza. Ariko Iyo Mukwishura Yicisha Bugufi, Akerekana Ko Afise Ukwubaha, Ntakibuza Urukundo Gutera Imbere. Murakoze!

  2. Mwiriwe,Murakoze cane kuri izo nkingi 5 Mu vyukuri , mukiza igikorwa ciza caane. Iyaba Abantu Bose bobigendeyeko , nta Rugo canke Urukundo rwosubiye gusàmbuka.