article comment count is: 3

Urugamba rwo kurwanya Koronavirisi si urw’abajejwe umutekano gusa !

Twihweje inyifato ziranga abatari bake mu mihingo itandukanye y’igihugu, urabona ko hari abataratahura akamaro ko gukurikiza ingingo zo kwikingira ikiza Koronavirisi. Bigira ba sindabibazwa mu rugamba rwo kurwanya ikiza. Siko vyari bikwiye kumera. 

Ejo bundi, inyuma y’aho itegeko ry’uko abari mu modokari zunguruza abantu bategerezwa kugenda bambaye udupfukamunwa, navuye hagati mu gisagara ca Bujumbura, mfata imodoka yunguruza abantu ija mu buraruko bw’igisagara. Ncinjira mu modoka nabona ko abantu bose bampaye agafukamunwa. Tujabutse uruzi Ntahangwa, ni ho nabona ko hari uwutakambaye. 

Twapfuye gushikira abajejwe umutekano, umwe mu bari bicaye ku ntebe inyuma yanje aritanganiza ati :  “Ndagowe nta gafukamunwa mfise !” Umutandiboyi atangura kumukankamira: « Ntiwokwinyegeza. Ugira unkwegere ! »

Kwikwegera ikara

Abakenyezi twari kumwe bakora mu masaho barondera agatambara bomuha ngo yipfuke ku munwa. Umushingahe umwe biramunanira kwigumya ati : “Ahubwo nasohoke bamuhane kuko yarenze amategeko”. Akivuga iryo jambo uwujejwe umutekano aba arashitse. Bose ngo cwe !

Kubera uyo muntu yari hagati y’abandi, uwujejwe umutekano ntiyamubonye. Aca araturekura turabandanya. Tugihaguruka, abantu bamwe, harimwo umudereva n’umutandiboyi baciye bahindukirira wa mushingantahe yavuga ko uwutambaye agafukamunwa yarenze amategeko. Abatari bake mu bari muri iyo modokari bahuriza ku kintu kimwe : ko ari inkozi y’ikibi

Uyo mugabo yabishuye ati : “Naho munzivya, Korona iratwugarije. Reka gushigikira abariko baradutana urugamba rwo kurwanya ico kiza. Urugamba ni urwa twese.”

Urwamo rubaye rwinshi, abantu bari bahoze batangura gushikiriza ivyiyumviro. Umugabo umwe w’umuhumure yari yicaranye n’akana kiwe avuye gutegera kavuye kw’ishure agira ati: “Reka kubibandanya vyaheze.” Abandi bati: “Reka namwe guca mufata umuntu ariko aradukebura ngo mu mwagirize amakosa. Ahubwo umudereva yemereye uyo muntu kwinjira ni we yakoze amakosa.

Ntituranyurwa !

Bukeye bwaho,  mfashe imodoka yunguruza abantu iva mu buraruko bw’igisagara igana hagati mu gisagara. Imisore itatu twuririye rimwe nta n’umwe yari yambaye agafukamunwa. Tucinjira, abari mu modoka bavuga ibitandukanye. Bamwe bati: “Ni basohoke”. Umukenyezi yari yicaranye n’umudereva aca afata ijambo yigize umuhanuzi ati: “Bareke binjire. Abajejwe umutekano aya masaha ntibakunze guhagarika imodoka.”  Aha ntitwokwibagira n’ababaye ba  ntirumveko. 

Musanzwe muzi ko bakara, umudereva n’umutandiboyi bo amajambo bavuze sinokwubahuka kuyasubiramwo. Ni uko yatsa imodoka, turagenda.

Bamwe mu bafise  utwo dufukamunwa vyaboneka ko batatuguze ngo bikingire ico kiza gisasika inganda, ahubwo batuguze ngo ntibahanwe n’amategeko. Kira noneho, hari n’abatazi uko twambarwa: mu nzira twama twahuye n’abadufise mu minwe, abandi babwambaye ku munwa amazuru ari hanze, mw’izosi…

Twikebuke

Uravye inyifato z’abanyagisagara bamwebamwe urabona ko batabona ko igihugu cacu cugarijwe n’ikiza ca Koronavirisi. Hari abambara agafukamunwa kuko batinya guhanwa bagacungana n’inzego zijejwe umutekano, ntibakurikize neza uburyo bwo kwikingira, bigatuma ico kiza kironka aho cinjirana. 

Abarundi bose turakwiye guhagarika gukingiranira ikibaba canke kunyegeza uwutariko arakurikiza amabwirizwa yo kwikingira yatanzwe na Reta. Tukareka kunyegeza uwutambaye agafukamunwa kuko uba unyegeje indwara idatinya kuturigita. 

Turakwiye kumenya ko Koronavirisi ari ikiza kitugeramiye kandi kimaze kwica abantu benshi mu bindi bihugu. Bakwiye kumenya ko urugamba rwo kurwanya ico kiza atari urwa Reta n’abajejwe umutekano gusa. Ni urugamba rwa zina muntu wese.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (3)

  1. Nakamaramaza,Ubu hoho abantu basa nabijajaye ivyudufukamunywa bahevye naho baba bar mû bantu benshi,l’ETA nirabe isubire guhimiriza.

  2. Mukirundi bavuga ngo « wanka kugaruka impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkaho » kandi ngo « vyamuko vyishe umuserebanyi. »