article comment count is: 0

Ibanga ry’ubushingatahe ryaratitutse mu Burundi

Mu Burundi haramye umuco wo gutunganya neza umubano mu bantu. Ico gikorwa ahanini cakorwa n’abashingatahe. Abo nabo babihabwa n’ukwo batiwe maze bakamira akabuye k’abagabo. Ariko rero, muri ino minsi, ibanga ry’ubushingantahe ryaratitutse kandi vyari bikwiye ko rinagurwa nk’ukwo Rivardo Niyonizigiye avyihweza.

Aho hambere hahise, ukwatirwa ryari ibanga, intambwe umuntu atera mu buzima kugira amire akabuye k’abagabo, n’ukwo akaronka ibanga azogendera. Iryo banga ni ryo ryatuma umuntu agira ico amaze mu kibano. Ryarafasha Abarundi kubana mu mahoro n’umutekano. Ariko rero, muri ino minsi biraboneka ko uwo muco ugoyagoya, ahubwo ukwiye kugarukirwa.

Ukwo vyagenda kugira watirwe

Intahe umuntu yayisabirwa n’umuvyeyi w’amaraso. Abashingantahe baca babanza kumugenzura  bakaja baramuha udukorwa dutoduto. Aho yaba abaye umukungu w’imbere. Umuhetsi  (umuhagarikizi wo ku ntahe) yaguma amuha inyigisho igihe cose azomara ari mu mutamana.  Umunsi wo kwatirwa baramuha intahe bavuga abati: « Akira iyi ntahe, yavuye kuri Ntare Rushatsi, ihabwa se wa sokuru, ihabwa na sokuru na so ». Uwahabwa intahe nawe yavuga ati: « Ndakiriye iryo banga, ni narimena riramena inda ». Uwatiwe yaba yinjiye mu murwi w’abantu bisoneye, batunganiriza abandi maze akemera kugendera ukuri n’ingingo.

Iryo banga ryaratitutse

Uwatiwe yategerezwa guca aheba ingeso zose zitabereye agatora nziza azigisha ababanyi. Wa mwibutsa ngo ahavuye ubwana hasubira ubwanwa, umuntu yatiwe yacika mushasha. Yaba yahora ataco anezwe, adasohoka kuzimya inzu y’umubanyi canke ari imborerwa, canke yireshangishwa, yatiwe yaca abiheba vyose kuko yaba yamize akabuye k’abagabo.

Kuva aho igihugu kigiye kiragira ingorane, kuva mu myaka ya mirongo irindwi na mirongo icenda, ibanga ryo kwatirwa ryagumye ritituka. Naho ugusubiza hamwe no kurekuriranira bishobokeye, iryo banga ntiryanaguwe bikwiye.  Niho n’abari baratiwe batanguye gusuzuguza intahe, bayisoroza, baca iza ngondagonde, n’ibindi. Ivyo abashingantahe bahora abakora, nko kwuzuriza abatase, ubu babishira abajejwe intwaro n’abajejwe umutekano.

Abashingantahe ntibasubirizwa

Abajejwe intwaro n’abajejwe umutekano ntibashobora gusubirira abashingantahe. Eka n’amashirahamwe agwanya amatati n’izindi ngorane  ntiyobasubirira. Ubwa mbere, ni bake ugereranije n’abashingantahe baba ari benshi ku mutumba. Ubwo buke butuma ababitura batuzurizwa ku gihe ugasanga ingorane aho kugabanuka zirongerekanye. Ubu agateye kose biruka kurondera inyamiramabi canke umukuru w’umutumba.

Bitayeko, ingingo abashingantahe bafata yama ari ingingo yo guhuza, gusubiza hamwe, ari naho havuye wamwibutsa ngo intahe ntivuna irunga.  N’uwo intahe yakubita mu gahanga ntiyigera imuhana. Eka n’uwukeneye ko uwo batase ahanwa, abashingantahe ntibamwankira baramutanga kubabishoboye, gurtyo ibintu bikagenda neza.

N’umugenzo wo gucira umukenke abitwara nabi waragabanya amabi atari make. Uwo nawo niwo muti abashingantahe batorera abananiranye. Ivy’amahadabu sivyo vyaza imbere. Babanza kumuha ikiringo kitari gito atanywa mu bagabo (canke mu bandi bakenyezi bisoneye) hanyuma yikubise agashi akabisaba bakamuronderera umwanya agakoranya abagabo akimenjura. Ivyo vyatuma amakosa agabanuka, n’uwoyakoze akiyorobeka ku gutinya ico gihano co kwitwa « umunenwa ». Uwo mugirwa uratandukanye n’amabohero y’ubu aho usanga umuntu bimugora kwikosora bikwiye.

Ikibereye gukorwa

Ibanga ryo kwatirwa rishubijwe agateka mu Burundi vyogira akamaro kanini. Amatati yogabanuka, ubumwe mu miryango, indero, n’ibindi vyogarukirwa. Igikenewe ni kurinagura bishemeye. Uruhara rwa mbere mu kurinagura n’urwa Leta mu guhimiriza abantu kwatirwa. Yotanga n’itegeko umuryango wose ukagira agatabo karimwo indahiro yo kwatirwa, kuko harimwo amajambo nkoramutima. Abatira boraba neza ko batiye uwubikwiye kandi ntihagire uwo bima intahe yari ayikwiye. Abatiwe nabo, bogerageza, nk’uko vyamye kuva kera,  bakagendera iryo banga, ntibasoroze intahe, ahubwo bakayikoza ico ibereye. Abanyagihugu natwe twokworohereza intahe kandi tukaraba ko atawuyisuzuguza.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion