article comment count is: 1

Bujumbura iriko iratera intambwe mw’isuku

Mu gihe ibisagara biriko biratera imbere usanga n’isuku ridasigara inyuma, umuntu arashobora kwibaza ukwo igisagara ca Bujumbura cifashe. Aminadab Havyarimana aratuyagira ukwo abona ibice bitari bike vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura biriko biratera intambwe mw’isuku akagirako anahanura icokorwa kugira iyo ntambwe ntisubire inyuma.

Mu minsi iheze, ibice bitari bike vy’igisagara ca Bujumbura vyarangwamwo umwanda uteye isoni. Abatari bake bakibaza ko kumbure vyoba vyava ku gihe c’imvura y’urushana. Ariko rero, ivyo vyaribonekeza no hagati mu gisagara nko ku bituro vy’imiduga yunguruza abantu. Aho na cane cane ni nko mu micungararo y’ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ivyo bibanza wasanga imyanda ivuye ku bishishwa vy’ivyamwa hamwe n’amababi y’imboga zidandazwa avanze n’amasashi vyandagaye aho abantu baca. Umuntu yihweje uko ibintu biri muri iyi minsi asanga ivyo bibanza biriko biratera intambwe ishimishije nk’igihe ivyo tubona vyokwira igisagara cose.

Isuku mu mabarabara hamwe n’ahahoze isoko nkuru

Haraheze nk’indwi irenga nguma mbona abapfasoni bariko barakubura mw’ibarabara ry’uwa 28 Munyonyo hamwe n’ayandi arihanyukako. Nkibibona ubwa mbere nabajije uwo twari kumwe umunsi mukuru twimirije mu gihugu. Ariko twiyumviririye hamwe twasanze atawimirije kuko twari tumenyereye ko amabarabara asukurwa cane iyo himirije umunsi mukuru w’Ukwikukira kw’Uburundi. Niho rero mbandanije no mu gisagara hagati nabona neza ko na hamwe hahora hari umwanda uvuye ku vyamwa n’imboga bihadandarizwa naho nyene hasigaye hasa neza cane. Niho nibuka ko haheze iminsi na ba bapfasoni bahora bahadandariza ivyamwa n’ibifungurwa bitandukanye babimuriye ahandi. Vy’ukuri, biribonekeza ko ubu muri ivyo bice hasa neza cane mbere bigatuma n’umuntu yibaza niba bizohora gutyo canke ko atari ivy’akanya gato. Ivyo umuntu abivuga aravye ibibanza bitari bike nka hamwe mw’ibarabara rica iruhande y’inyubakwa Plazza canke ibarabara rica haruguru y’ahahora isoko nkuru.

Icoba ciza kuruta vyose

Nk’ubu abajejwe itunganywa ry’igisagara ca Bujumbura bobandanya kucitwararika kuri urwo rugero, igisagara cofata iyindi sura tugereranije n’iyo cari gifise mu minsi iheze. Ivyo kandi vyohimbara cane nko mu gihe uwo mugambi wobandanya ukwira hose maze ugashika no mu bindi bice bitandukanye vy’igisagara. Muri ico gihe, isuku ntitworisanga mu gisagara hagati gusa, ahubwo tworisanga no bice bitandukanye bikigize nko mu mazone ya Buyenzi, Bwiza, Jabe, Kinama na Kamenge.

Ivyo vyose vyoshobora gushikwako mu guteza imbere wa mugambi wo gukoresha utudobo two gutamwo imicafu mu bibanza bikunda gukoraniramwo abantu benshi. Canke aho hose biboneka neza ko abantu bashobora gukenera aho bata imyanda ya minsi yose nko ku mabarabara. Uwo mugambi ukozwe kandi ukaja mu ngiro neza, igisagara ca Bujumbura cotera imbere mw’isuku, kigakundwa eka mbere kikaja no ku rugero rw’ibindi bisagara tuzi bisukuye mu bihugu duhana imbibe.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Nivyo ikibazo c’isuku mubisagara gikwiye gukurirwa hasi kugira ingenzi zihurumbire igihugu cacu.birakwiyeno mubisagara vyo kumirwa mikuru y’intara.hari igikorwa kiriko kirako kirakoreka ingozi cokwubaka isoko rya kijambere rya 2 muvyerwa.leta yarikwiye gufata ingingo yo kwimurira ibidandazwa bimwebimwe bizana umwanda mugisagara ca ngozi muriryo soko ryo muvyerwa:nk’ibitoke,ivyamwa,amamesa,imboga,amamashini asya imyumbati n’imiceri,ibirayi n’amateke n’ibijumbu n’ibindi vyose bibonekeko biteza isuku rike mugisagara ca ngozi.iryo soko rizoba riri kuri 3km uva kwisoko nkuru ya ngozi.