article comment count is: 1

No mu yandi mabohero zariraye

Hari abibaza ko ikibazo c’inzoga zitemewe n’amategeko kiri mw’ibohero rikuru rya mpimba gusa. Ihibambewe, no mu mabohero yo hagati mu gihugu akayoga gakaze ntigashobora kuhabura. Naho nyene, abapfungwa bamwebamwe usanga ari bo bikorera izo nzoga ziboreza naho zigaruka zikabangamira n’amagara yabo. Intahe z’ababibayemwo.

Mu mabohero atandukanye barafashe ingingo nyinshi zo kurwanya izo nzoga. Ariko naho biri uko, biragoye ingene umunyororo amara igihe kirekire ataronse akayoga. 

Nk’abaciye mw’ibohero rikuru rya Muramvya baravuga ko ari ibohero rito, bigoye ingene ukora inzoga itemewe ata wubiciye n’ikanda. Ariko, ivyo ntibibuza ko hari abama bagera amajanja kuzikora naho ababijejwe baca banyaruka kubatuza.

Ubuzima barimwo bubatuma biyayura

Didier* ni umusore w’imyaka 30 ari mw’ibohero rya Ruyigi ariko akaba amaze guca no mu yandi mabohero yo mu Burundi. Aravuga ko bigoye ko abanyororo bobura akayoga kandi ariko gasanzwe kabafasha cane.

“Iyo uri mu gasho, usanga wama mu bibazo bitandukanye buri musi ku buryo usanga ushaka no gusara. Rero iyo vyagucanganiyeko mu mutwe, hariho abanyororo bahitamwo kurondera akayoga gakaze cane kakabayayura kugira batore itiro n’umwanya na mutoya”.

Ikindi kibazo mugabo coco gihuriweko n’abanyororo bapfungiwe mu mabohero yose ari mu Burundi harimwo ibibazo vy’ubuzima bubi bw’abapfungwa. Mu busho nka bwose, harimwo abantu benshi barenze abategerezwa kwakirwa. Ivyo bigatuma abafungwa bataronka uburaro bukwiye canke mbere rimwe na rimwe hakaba abarara hanze. 

Ku bw’ivyo, hariho abapfungwa benshi usanga bihereza inzoga zikaze kugira biyibagize ivyo bibazo barimwo. Iyo umupfungwa yaronse akayoga kameze neza, usanga yibagirako abaye mu mugundano mwinshi canke agasinzira nk’uko umenga ibihere vyaho vyagiye mu karuhuko. “Iyo nagasomye neza ndibagira ko naraye kw’isima ukamenga naraye kuri Dodoma”,  vyemezwa na Didier.

Umugorigori”, indemamubiri

Dieudonné* nawe yigeze guca mu mabohero atandukanye, avuga ko hariho inzoga usanga abafungwa bibaza ko zibafasha kugira bagire imibereho myiza. Imwe muri izo nzoga ni inzoga y’umugorigori. Agira ati: ‘’Iyo nayinyoye n’ubwo mba naraye ubusa nta nzara nigera numva. Gufungura nabi canke kubura ibifungurwa ni nk’imwe mu ngorane abapfungwa tugira, iyo twihereje umugorigori, inzara mu nda umengo ntaco itubwiye.’’

Iyo nzoga ikorwa mu bigori vyumye basya hama bakabicumba. Igikandu (ubugari budahiye) c’ivyo bigori baraheza bakavanga n’umwambiro. Ivyo biheze barabishira mu mazi bakabivanga hama bagaca batarika imisi itatu imbere yuko bayihereza.

Naho rero abapfungwa bihereza izo nzoga zikaze kugira biyibagize ibibazo usanga, kenshi  bariko bariyongerereza ibindi bibazo. Iyo izo nzoga zikugize umuja wazo, ntibiba bikigukundira ko umara imisi utazisomye. Nk’iyo ubuze amahera urashobora gusanga uriko uragurisha impuzu wambaye canke ukagurisha n’ibifungurwa kugira uronke  ayo gusorora.

*: izina ryahinduwe

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)