article comment count is: 0

No mu mabohero zirengwa ukuri kwamye

Naho hari abajejwe umutekano baguma bacunga ko ata bintu vya magendo canke bitarekuwe n’amategeko vyinjira, ibikoresho vyo kwenga izo nzoga biribonekeza indani mu mabohero menshi yo mu Burundi. None ivyo bigenda bite ?

Gullain* umusore w’imyaka 25 abaye mw’ibohero rya mpimba igihe c’imyaka itatu adushingira intahe ati: “Nta kikumenyesha ko ahanaka hari inzoga. Ariko, iyo uyikeneye ntikibuza ko uyironka.  Igisabwa gusa ni uko uba watsitaye akanoti hama ukaba ufise n’akanyota. Uraheza ukegera abakambwe bamenyereye ibohero bakakurangira aho zihiye”. 

Abantu baja kugura izo nzoga kenshi baragenda bakazigura mw’ibanga bagahava bakazinywera ahantu hiherereye canke bashatse bakazisuka mu bikombe bakazinywera ahabona nk’uko boba bariko bihereza amazi asanzwe.

Amayeri y’ibicocoro

Guillain abandanya avuga ko urudandazwa rw’inzoga zikorerwa indani mw’ibuye usanga rukorwa mw’ibanga rikomeye. Kubera ko umunyororo ubabaza, n’abantu bawurimwo baguma bashaka kwitwara neza kugira ntibongerereze amakosa mu yandi, ngo umunyororo uhave wongerezwa.

Akatari gake, umuce w’abantu usanga baca bitwara uko bishakiye usanga ari abaciriwe uwo guherayo canke umunyororo muremure. Ntibaba bakigira ico batinya, nta gihano na kimwe kiba kikibatera ubwoba. Bamwe muri abo bantu ni bo bakorera muri urwo rudandazwa rw’ibiyoga bikaze, bakaba babatazira “ibicocoro”.

N’uwundi wese aba azinanye n’abategetsi b’indani mw’ibohero canke inyuma yaryo, nawe arashobora kubaca mu ryahumye agakora urwo rudandazwa. Rero iyo wumvise akanyota ukegera abo banyororo b’ibicocoro aho biroroha kuronka ico wipfuza. 

Akaborerwe ntikigera kijana

Emery* w’imyaka 32 ari mw’ibohero rikuru rya Mpimba ntarigera asoma ku kayoga ariko yama yabonye abo kakoreyeko. Agira ati: “Kuva nkiri umwana nakuriye mu muryango usenga mw’idini rya pentegoti. Imbere yuko nja mu gasho, sinari nigeze nemera kugiriranira imigenderanire n’umuntu yihereza ibinyobwa vyambiye. Maze gushika ngaha mu gasho ntivyakunze ko mbandanya iyo ngendo nari narihaye kuko ata burenganzira nari mfise bwo gucagura abo tubana. Rero benshi iyo banyoye bakaborerwa baca bahinduka aho usanga baca bitwara nabi cane. Hariho abantu usanga bagomba gushwana canke kurwana n’umuntu wese bahuye. Mbere bamwe ugasanga bashaka guhangara umuntu wese bahora batinya”. 

Nk’uko Emery* abandanya abivuga, nubwo mu ma bohero indani hama hari abanyororo bacunga umutekano, biragorana ingene batorera inyishu ibibazo bijanye n’akaborerwe. 

Ikindi naco bivanye n’inzoga wanyoye uko ingana canke ikaze cane, usanga abantu bakora amakosa ahambaye. Nk’umuntu yanyoye um*s*ndi w’ingwe arakora amakosa menshi gusumba uwanyoye umugorigori

Kurwanya urwo rudandazwa mu gasho biroroshe cane kubera agasho usanga ari ahantu hato kandi hari ba maneko benshi batanga amakuru ku bibera indani vyose. None hoba habuze iki?

 

* : izina ryahinduwe

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion