#IzoMwibuye

No mu yandi mabohero zariraye
#IzoMwibuye article comment count is: 1

No mu yandi mabohero zariraye

Hari abibaza ko ikibazo c’inzoga zitemewe n’amategeko kiri mw’ibohero rikuru rya mpimba gusa. Ihibambewe, no mu mabohero yo hagati mu gihugu akayoga gakaze ntigashobora kuhabura. Naho nyene, abapfungwa bamwebamwe usanga ari bo bikorera izo nzoga ziboreza naho zigaruka zikabangamira n’amagara […]

Ubuzima bwo mw’ibuye butera icaka ?
#IzoMwibuye article comment count is: 0

Ubuzima bwo mw’ibuye butera icaka ?

Si agaseseshwarumuri, inzoga mu mabohero yo mu Burundi zirahari kandi ziranyobwa. Hari izinjizwa ziva hanze y’amabohero, na canecane izihingurwa na Brarudi, hakaba n’izikorerwa mu mabohero nyene zikorwa n’abapfungwa. Izo zikaba ari nazo nyinshi kandi ziherezwa cane zikanagaruka zikabangamira ubuzima n’imibano […]