article comment count is: 0

Uwutazi ubwenge ashima ubwiwe

Abatari bake baripfuza ibikorwa canke ubuzi bokora ngo bibesheho, ariko bikabagora kubironka. Kurabira akarorero ku bamaze kubigerageza bigakunda, ni kimwe mu vyofasha uwifuza gutera imbere. Iradukunda Laude Ersine araducira ku mayange.

Mu kirundi barakunda kuvuga ngo :«Gesa ubwo hiyo, ubw’ino buracari inkenji» canke ngo «Ibitakuraba uraba hasi.» Burya nivyo ngirakamaro? Abatari bake baripfuza ibikorwa canke ubuzi bokora ngo bibesheho, ariko bikabagora kubironka kandi hariho abandi borabiyeko akarorero. None vyankira hehe ?

Uburorero bwiza ni ukubwigana nyabuna!

Tuciga mu mashure matomato ( ndibaza n’ubu niko bikiri ) , hari ibintu abavyeyi bakunda kubwira abana babo ngo:«Ba wiga cane uzotere imbere nk’urya mwana wo kwa kanaka», Canke ngo: « Kuki wewe utabitora nk’urya?». Bakanavuga bamwebamwe ngo : « Naka ukazomurusha ukaba mu bambere nzokugirira iki n’iki».  Aha rero umwana yarita ku rutare akikokora agashiramwo ishaka gushika arushe amanota wa wundi, akabona gutera imbere mw’ishure, ndetse na ka gashimwe akagatahira bidahindutse mu nyuma.

Naho biri uko, intambamyi ntizibura.

Ndakunda kwihweza cane umubano uri hagati y’abavyeyi n’abana babo. Nta kiryoshe ku mwana nk’iyo abona abavyeyi biwe bamwitayeho bikwiye, kuko na none si bose baronka ayo mahirwe. Nk’akarorero, iyo uri umwigeme ageze mu bigero, abagenzi bawe bose baguma bubaka izabo; Nayo weho abavyeyi bawe bararindiriye ko ubazanira umukwe, amaso yaheze mu nzira. Baca batangura kukubaza igituma utagira umukunzi, rimwe na rimwe induru canke ukwihebura bikajamwo, ntibamenye nawe igituma utamufise bakanakuremera mpaka wubatse canke hagaca haduka umubano mubi hagati yawe n’abavyeyi bawe; erega  twese ntitunganya amahirwe! Iyo n’imwe mu ntambamyi kama.

Ahandi naho urasanga dufatira akarorero ku bandi, mugabo tukabigana nabi. Aho notanga akarorero k’umuntu yabonye mugenzi we yubatse inzu y’uburaro, nawe akamara kubona afise uburyo bwokora ico gikorwa, agaca apfa aho yubatse ntamenye ko umugambi nkuyo usaba kwigwa neza imbere yo kuwukora (nko kuraba aho azubaka ko hagenderwa,…); iyo twafashe akarorero ku bandi rero, nitube tubanza kwihweza ko twakwije ivya nkenerwa kugira dukore ivyo nabo bakoze. Nayo ahandi ho, umuntu yosanga rimwe na rimwe yitaye mu manga agira ngo yiteje imbere.

Ariko rero nta mpamvu yo kudebukirwa.

Ku bwanje, bugingo mw’iki gihe umuntu akwiye kwimenya mu kurondera udukorwa twomubeshaho, nohanura bagenzanje ko kwigira ku batwitangiye imbere bakabishobora, haba mu Burundi canke mbere no mu mahanga, ari vyiza, kanatsinda ngo :« Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze». Ariko ntitwopfa gukoporora uko tubibonye. Dukwiye kuraba neza kw’ivyo dushimye bikwiriye mu kibanza no mu gihe dushatse kubikoreramwo. Nayo ahandi twokora muga ntibirame, kuko na none ngo «nkunda kurya yariye igifyera kimumena itama».

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion