article comment count is: 1

Ugutirimuts(w)a: ibintu bitatu vyerekana ko umuntu afise iyindi ntumbero

Muri ndwi iheze, twararabiye hamwe ukuntu usanga hari inyifato umuntu agira, bigatuma uwundi amwipfuza. Mu vy’ukuri none ni ikihe cerekana ko umuntu yipfuza ko yorangura amabanga mpuzabitsina n’uwundi ? Agira iki gituma yibwira ico amubariye n’aho atoba yaduduriyeko ? Tubirabire hamwe.

Mu bisanzwe nta kintu umuntu yovuga ko kimeze uku canke kuriya kuri bose, kigaragaza ko uwubigize aba ashaka ko muryamana. Mugabo hari ibintu bimwebimwe umuntu agira ugaca ubona ico ashaka ; mbere ukanabona ko yipfuza ko murangura amabanga mpuzabitsina. 

Kukwitaho

Hari abagabo bavuga ko bashaka kubona ibihimba bimwebimwe nk’umukondo, amabere,  amaguru (umurundi, intege canke haruguru y’intege gato), canke igice c’amaguru vy’abo bakundana, mugabo kugira ngo nyene ntabe ikigonde, canke ngo batume uwo bakundana abihikirwa, baragerageza kumuryosharyosha. Bakagira utuntu twotuma abibereka bitagoranye. 

Vy’ukuri rero, urabona rero ko uwawe akwitayeho cane kurusha uko vyahora, iyo ashaka ko mugira iyo mibonano. Urashobora kubibonera mu tuganuke, ingene atunganya ko musahokana kandi atanaguteguje canke  ukabona ko yiyorosha mu kantu kose.

Nimba uwo mukundana aguma agutera amashurwe kurusha uko vyohora, amwenyura muriko murayaga, agerageza kurondera uko yobonana nawe kandi kenshi. Urashobora kwibaza ko agushaka.

Inyifato

Mu bisanzwe uravye uko umuntu yifata birerekana ico yipfuza, na vyo ushobora kuba yabigize n’ibigira nkana canke ugasanga vyabaye utabiciye n’ikanda. 

Uwo mukudana nimba “akuraba icoroshe” nk’uko babivuga, bikanashika akamera nk’uwihekenya iminwa, arondera ko mubonana canke akakubwira utwiwe, amwenyura uko akubonye,… nta nkeka ko aba ari vyo yipfuza.

Hari abahungu bakunda gahagarara amaguru atandukanye, barabana n’umukobwa bakundanye ( canke bagendanye), bakagobeka intoke mu musipi, urukumu ruri imbere mw’ipantaro akajisho kamwemwamwemwa. Eka mbere hari n’aho bishika ugasanga bariko barikora hagati y’amaguru. 

Abandi na bo barakuyakuya ku bitugu vy’umukobwa bari kumwe canke ahandi hose ku mubiri wiwe. 

Ivyo akunda

Ikindi kintu gikomeye, ni ukuraba iyo muri kumwe, ubwoko bw’amareresi akwereka muri babiri, indirimbo avuza, n’ibindi. Ikindi ni ukwumviriza ivyo akubwira iyo biba bihengamiye. Nimba ivyo ashaka ko muyaga vyose ari ibihengamiye ku gitsina, nta nkeka aragushaka.

Biranashika rero akabikubwira aduduriyeko. Akakuraba atagukurako ijisho, akabikubwira amaso mu yandi. Aho urumva nta gukekeranya, iyo arinze abikwibwirira ni ukuvuga vy’ukuri ko aba abishaka.

PS: Ivyo tuvuze aho hejuru biba ku bagabo ariko no ku bigeme canke abakenyezi birabaho, gusa bitandukaniye ku kuntu abigaragaza bitaba bisa n’ivy’abagabo. Twabisaruye ku rubuga rwandika mu gifaransa mushobora kushikira mufyonze hano

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)