article comment count is: 1

Irondoka rijanye n’amagara meza: ntiryerekeye gutandukanya imvyaro gusa

Kuri bamwe, irondoka rijanye n’amagara meza ryerekeye gutandukanya imvyaro.  Ku bandi na bo, ni ivyo vyose bijanye n’imibonano mpuzabitsina. Yamara, ivy’irondoka rijanye n’amagara meza biragutse cane gusumba uko dusanzwe tuvyumva. Tubirabire hamwe.

“Mu vyerekeye ivy’irondoka rijanye n’amagara meza koko harimwo ivyo gutandukanya imvyaro. Ni kuvuga kuronka ikibondo mu gihe ushakiye wavyiteguriye co kimwe n’ivy’imibonano mpuzabitsina.” Ivyo bivugwa na Mugisha Wilson wo mw’ishirahamwe  ryitaho ineza y’ingo n’imiryango n’irondoka rijanye n’amagara meza (ABUBEF mu mpfunyapfunyo y’igifaransa).

Akongerako ati : “Ariko ntibigarukira aho. Nko ku mibonano mpuzabitsina, irondoka rijanye n’amagara meza rihari kugira ryigishe kwikingira indwara zose zandukira ziciye muri ubwo buryo, biciye mu mpanuro, inyigisho canke mu buryo bwo kwikingira. Aha ni ho haza bwa buryo bwo gukinga inda zitipfujwe, bwaba ubwa kama canke bwa none (méthodes contraceptives naturelles ou modernes mu gifaransa).”

Uwo asanzwe afasha urwaruka mu vyerekeye irondoka rijanye n’amagara meza agashimikira ku kwikingira indwara zandukira zifatira mu bihimba vy’irondoka. Kanatsinda uwutazikingiye canke ngo azivuze kare zimwe zishobora kumukwegera akarambaraye mu bijanye n’ukurondoka muri kazoza. Nk’uko abandanya abisigura,  “aha irondoka rijanye n’amagara meza rikora mu gukinga, gupima (dépisatage) eka mbere no kuzivura.” 

Ikindi ni gufasha nk’abafashwe ku nguvu kwikingira inda batipfuje n’indwara zifatira mu bihimba vy’irondoka. Ivyo na vyo bisaba ko ashika kwa muganga imbere y’amasaha 72 ivyo bibaye.

Abibungenze n’abana babo

Abibungenze, irondoka rijanye n’amagara meza ribategeka kuja kwa muganga bagakwirikirana imbanyi gushika umwana avutse. N’inyuma y’aho ategezwa kuguma akwirikiranwa nko mu kiringo c’ukwezi n’igice. Aha harimwo bwa buryo bwo gufasha abagendana umugera wa Sida ngo bavyare abana batanduye buzwi kw’izina rya “PTME”.

Mugisha ati : “Haca hakwirikira kwitaho umwana yavutse aho ategerezwa kujanwa guhabwa inkingo zose zitegekenijwe mpaka zose azironke.”

Si abo gusa…

N’umukobwa ariko araja mu bigero hageze ko yoshobora kurondoka araheza agahabwa urukingo rw’indwara ya rudadaza. Kuri aba, ikindi ni gusuzuma no gupima kansera y’ubwinjiriro bw’igitereko.

Ku bafise ingorane zo gusama, irondoka rijanye n’amagara meza ryategerezwa kubakurikirana, hakarabwa ico vyoba bivako n’inyishu bishobora gutorerwa.

Ikindi uwo mugambi ukorerako ubundi ni uko abubakanye bahitamwo kurondoka canke mbere kubibangira. Wilson Mugisha ati: “Ni naco gituma igihe cose twama dusaba ko abubakanye bazanana kwa muganga, haba igihe co gushaka kurondera umwana, gupimisha imbanyi canke mbere no gukingisha umwana.

Aha tukumva ko irondoka rijanye n’amagara meza ritaraba kugabanya imvyaro gusa, riraba n’ibindi kandi vyinshi. Bitayeko, riraba n’abantu ku ngero zosebagezeko kandi rikaraba ibitsina vyose.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Jewe nokongerako,nogusama imbanyi utayifuza.ugwaruka cane cane rukareka guhubuka.ubuho nubukene bwikigihe buratuma abana bakiri bato bijajara bashaka uburyo bwukwifashisha bakoresheje gutanga umubiri wabo.