article comment count is: 0

Babonanira ku buriri bakiryamira kubiri kandi vyifashe neza

Turamenyereye ko umugabo n’umugore bubakanye basangira uburiri. Ariko John* na Meddy* si ko bimeze. Kugira bashobore kubana neza, bahisemwo kurara mu vyumba bibiri bitandukanye. Mbega boba babitumwe n’iki ? Intahe.

John na Meddy bamaze umwaka bubakanye. Mugabo vyarabagoye ingene bikunda bagasangira uburiri nk’abandi bubakanye. John amenyesha ko imbere y’uko bagabura ivyumba, yari abayeho nko mu muriro udahera, ariko ubu amerewe neza. Araronka agatiro kandi ntaguma akangagurika nka mbere. 

Umugore wiwe Meddy ati: “Mu misi ya mbere tukigira ubugeni, umushingantahe wanje yavyuka atevye, ndamubajije akambwira ngo yaraye adasinziriye, mugabo ntiyambwira ko ari jewe ndamubuza gusinzira.

Imvo n’imvano

Uyu mupfasoni yiyumvira ko umunega wiwe aryamira kuko amerewe neza. Ariko John we amenyesha ko yatora agatiro mu mutwenzi umugore wiwe yikanguye. Akagira ati: “Ni ukuri, mw’ijoro sinagoheka kuko umukunzi wanje yaragona kandi yaguma yihindukiza.”  Ivyo vyari bishasha kuri John. Uyo mugabo yakuze yiryamana kandi ntiyari bwigere ararana n’umuntu n’umwe. 

Kugira uyu mugabo ashobore kubwira umugore wiwe ikibazo afise, vyafashe amezi atari make. John yabanje kwihangana kuko yiyumvira ko azomenyera. 

Si ico gusa. Amenyesha ko vyari bigoye kubwiza ukuri umugore wiwe. Agasigura ati: “Kubwira umukunzi wanje ko ambuza gusinzira ari ho tukigira ubugeni ntivyari vyoroshe. Natatinya ko akomereka ku mutima.”

Kuvuga ukuri biraremera

Abarundi barayamaze bati: “Utara mu nda ugatarura ibibiboze”, vyahavuye bikomera. John agiye ku kazi yaguma yisinzirirako. Inyuma y’amezi atatu bagize ubugeni, uyo mugabo yari amaze guta ibiro bitanu. 

Inyuma y’amezi ane, yabonye ubuzima bugira bube nabi, yaciye yigira inama yo kwiganira umupfasoni wiwe ikibazo afise kugira bafashanye kugitorera umuti.

Meddy ati: « Umusi  umucance wanje yambwiye ko amaze amezi ane adasinzira neza kubera jewe, narumiwe kandi narababaye. Sinatahuye ingene umukunzi wanje yatinya kumbwira ko ndamubuza gusinzira  neza. Ni ukuri ntiyari kuruha gutyo, tuba twaratoye inyishu kera. »

Ntivyatosekaje urukundo rwabo

Meddy ati: “ Ni ukuri ntivyari vyoroshe. Ariko nta wundi muti n’umwe wari uhari atari uko tugabura ivyumba. Icavyunyura, ni uko twari dufise murumunanje duhaye indaro. Naho tutabivuganye, narabona ko uwo twubakanye atinya ko nca nibaza ngo yanse ko tubana kugira aje ariryamanira n’uwo mukobwa ari we muramuwe, ubona ko hari abagabo bafise iyo ngeso. Eka na jewe ntabahenda, naravyikeka ariko ndavyirengagiza. Imana yose, na we yaciye aja kwiga kure mu ntarai. Ariko n’uwo mugabo nari namaze kumwizera ko atari amayeri yo kurarana n’abandi.” 

John amenyesha ko kurara kubiri kwabo ataco vyabononeye nk’umugore n’umugabo. Ibintu vyose babibika mu cumba bagiriyemwo ubugeni.

Akagira ati: « Nta n’umwe yisangije icumba. Uyu musi ndashobora kurara muri iki, ejo nkazoryama mu kindi. Bivana n’ingene twiriwe». Kira noneho kubonana ngo bigenda neza cane. Meddy, na we nyene aremeza ko yasanze kutaryamana n’umugabo ataco vyica mu rukundo. 

 

*: Amazina yahinduwe

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion