Urwaruka

Ugukundisha igihugu urwaruka
Analyse article comment count is: 1

Ugukundisha igihugu urwaruka

Igihe c’uburuhuko cama kirangwa n’ibikorwa bitandukanye ku banyeshure bari i muhira iwabo. Uwu mwaka, ugukundisha igihugu ku rwaruka vyaciye mu bikorwa vy’iterambere ry’amakomine agize igihugu. Chancelle Bamuhaye aratuyagira uko bamwe n’abandi bavyakiriye.

Uburundi nipfuza
Analyse article comment count is: 0

Uburundi nipfuza

Kenshi na kenshi iyo hagize igihuza abantu, barahanahana ivyiyumviro, eka mbere bakanigishanya. Ivyo biri muri bimwe Désiré Sezikeye atuyagira ahereye ku vyiyumviro urwarukarwo muri kaminuza y’i Ngozi rufise ku « Burundi bw’ejo ».