Archives par mot-clé : Gusenga

Irwirirana ry’amadini rishimikiye ku kwemera kw’Abarundi ?

Amashengero, mu Burundi, ni kimwe mu bintu bikora ku buzima bw’abantu mu buryo bwinshi. Hari abayajamwo kugira biyegereze Imana, n’abandi bayajanwamwo n’inyungu zitandukanye. Ni naho abantu benshi bahera bakibaza niba irwirirana ry’amadini ryoba vy’ukuri rishingiye ku kwemera. Ariko Thaddée Niyirora araduha umwihwezo udushikana ku bitandukanye n’ivyo benshi bari basanzwe biyumvira. Lire plus Irwirirana ry’amadini rishimikiye ku kwemera kw’Abarundi ?

Abakozi b’Imana baracizewe nka mbere ?

Muri rusangi, amashengero afise uruhara runini mu buzima bw’ibihugu n’abakibamwo. Ariko rero, bamwe bamwe mu bayarongoye, ari bo bakozi b’Imana, barikika mu kiza maze bagakora ibitajanye n’ivyo biyemeze nko kuremesha igihugu c’Imana mu gusanasana no kuremesha imitima. Vincianne Nizigiyimana aribaza niba abakozi b’Imana bo mu Burundi bacizigiwe nka mbere. Lire plus Abakozi b’Imana baracizewe nka mbere ?

Ni kuki tubwirizwa gusengera indongozi z’igihugu ?

Abantu bakunda gusenga, eka mbere n’abasenga gake, barazi neza ku mu biringo vy’amasabamana harimwo igice cahariwe gusengera imirwi mikuru mikuru y’abana b’Imana. Muri iyo, havuye umurwi w’abarongoye ishengero, haza abarongoye intara n’ibihugu. Ivyo bikatwereka ko tubwirizwa na ntaryo gusengera indongozi z’igihugu kugira Imana ibandanye kubaronsa ubwira n’ingoga zo kuyobora abo bajewe nk’ukwo Egide Nikiza abituyagira. Lire plus Ni kuki tubwirizwa gusengera indongozi z’igihugu ?

Abakozi b’Imana babera intambamyi abakundanye

Mu Burundi, kwubakana n’uwo mudasangiye idini birashoboka ariko hariho akagihaze. Rimwe na rimwe haribonekeza abakozi b’Imana babera intambamyi abakundanye bakababuza kwiyubakanira ngo n’uko badasangiye amadini maze bigatuma bamwe banafata ingingo zitabereye nk’uko Rivardo Niyonizigiye atuyagira ivy’uwahuye n’iyo ngorane. Lire plus Abakozi b’Imana babera intambamyi abakundanye

Amashengero menshi n’iterambere mu Burundi

Mu Burundi, abantu barenga mirongo icenda kw’ijana baremera Imana kandi bakayisenga nk’uko vy’ibonekeza ku minsi y’amasabamana. Ariko rero umuzo w’amashengero menshi hari benshi bawunegura kuko uhakwa kutorohereza iterambere ry’igihugu. Oscar Niyonkuru aratuyagira ukwo abona ibintu aho aherereye akagirako aterera n’ivyiyumviro vyokorerwako kugira vyose bigende neza. Lire plus Amashengero menshi n’iterambere mu Burundi

Mbega gusenga vyotubuza kuja kwa muganga?

Abantu benshi bararwara bagasinzikara, mbere no gupfa bagapfa bivuye ku nyifato bagize. Abatari bake barasinzikazwa n’indwara zari kuvurirwa kwa muganga kuko birukiye ba rumenyi. Ariko rero hari n’abandi bashikirwa n’izo ngorane bivuye k’uko bihutiye gushira ukwizera kwabo kwose mu masengesho nk’ukwo Spageon Ngabo abitugira ku muriri akagirako anatanga impanuro yiwe. Lire plus Mbega gusenga vyotubuza kuja kwa muganga?

Ukwemera Imana n’ukugendera ubuntu mu Burundi

Uburundi n’igihugu kirimwo abantu bemera Imana kurugero runini. Haraheze amezi atari make bugiye mungorane za politike zanakweze indyane mu bantu. Ariko rero kubona hari ubugizi bwa nabi n’ayandi mabi mu gihugu, Aminadab Havyarimana aratangazwa n’uko amasengero nka yose usanga yuzuye ku minsi y’amasabamana. Lire plus Ukwemera Imana n’ukugendera ubuntu mu Burundi

voir plus d'articles D