Amadini

Analyse article comment count is: 3

Bibliya ntigiteye isoni kugendana

Ukwo imyaka ihera, nikwo abantu bahindura ivyiyumviro hamwe n’inyifato. No mu bijanye n’ukwemera Imana canke gusenga, barahinduka. Mu myaka iheze, kubona umuntu agendana Bibliya vyari mw’ibarabara imbonekarimwe. Ariko rero, ubu ico gitabo nti kigiteye isoni kugendana nk’ukwo Désiré Sezikeye abituyagira.

Société article comment count is: 42

Abakozi b’Imana babera intambamyi abakundanye

Mu Burundi, kwubakana n’uwo mudasangiye idini birashoboka ariko hariho akagihaze. Rimwe na rimwe haribonekeza abakozi b’Imana babera intambamyi abakundanye bakababuza kwiyubakanira ngo n’uko badasangiye amadini maze bigatuma bamwe banafata ingingo zitabereye nk’uko Rivardo Niyonizigiye atuyagira ivy’uwahuye n’iyo ngorane.

Analyse article comment count is: 0

Amashengero menshi n’iterambere mu Burundi

Mu Burundi, abantu barenga mirongo icenda kw’ijana baremera Imana kandi bakayisenga nk’uko vy’ibonekeza ku minsi y’amasabamana. Ariko rero umuzo w’amashengero menshi hari benshi bawunegura kuko uhakwa kutorohereza iterambere ry’igihugu. Oscar Niyonkuru aratuyagira ukwo abona ibintu aho aherereye akagirako aterera n’ivyiyumviro […]