article comment count is: 0

Ingendo z’urutavanako z’abashikiranganji mu gihugu hagati, nta gahaze ?

Haraciye imisi itari mike muri Reta abashikiranganji batanguye isekeza ryo gufata ingendo bishikira mu gihugu. Aha aba bategetsi bo hejuru baba bafise intumbero yo kuyaga n’abenegihugu ngo bashobore kumenya ibibazo biri mu gihugu. Ariko ivyo bikorwa vyoba bifise inyungu ingana gute ku gihugu ugereranije n’uburyo bwoba bugikoreshwamwo ? Nta buryo bundi bwokoreshwa mu kuba hafi abenegihugu ? Umwihwezo.

 Kuva Umukuru w’igihugu c’Uburundi Evariste Ndayishimiye ahimirije izo ndongozi kuva mu biro bakaja kubonana n’abenegihugu, aba baciye batangura ingendo zibashikana hagati mu gihugu, mbere no mu gisagara ca Bujumbura abenegihugu bararonse akaryo ko gushikiriza akababakiye. Aha, twoshobora kwemeza ko izi ngendo zifise akamaro kuko biboneka ko hari ibibazo abenegihugu baheza bakaronkera akaryo ko gushikiriza hejuru. Imbere y’aho, abenegihugu babona umushikiranganji gake. Nk’akarorero mu gihe hashitse isanganya riremereye. Yamara ibi bisanzwe biri mu murongo wa politike y’umugambwe uri ku butegetsi usanzwe ukomokamwo umukuru w’igihugu w’uyu musi : « Gushigikira Intwaro ibereye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu ». Naho ibi bikorwa bifatwa nk’ibifise ikimazi, birakwiye kwihwezwa neza.

Mu kiganiro rusangi umukuru w’igihugu yagiranye n’abenegihugu mu ntara ya Kirundo muri Kigarama 2022, yarasavye abashikiranganji gushika mu gihugu hagati. Ngo ni mu ntumbero yo kwumviriza no kwishura ibibazo vy’abenegihugu. Ico gihe, Evariste Ndayishimiye yagize ati : « Umurongozi w’ukuri si uwo kwigumira mu biro. Abashikiranganji bose bategerezwa gushika ku rubuga kugira bamenye ibibazo abenegihugu bafise bagerageze no kubitorera inyishu ». Ntiyagarukirije ngaho. N’abajejwe uburongozi bw’intara yabategetse atyo nyene. Yabibukije ko Buramatari ahagarariye umukuru w’igihugu mu ntara akaba ari nawe yegereye abenegihugu kurusha Umukuru w’igihugu. 

Ubutunzi bw’igihugu ntibuhahonera ?

Tuvyihweje neza, dusanga ivyo bikorwa hanini bishimikiye ku biyago bagiriranira n’abenegihugu hagati mu gihugu haraho vyoba bifise uburemere ku bijanye n’ubutunzi bw’igihugu. Narirya Uburundi bwama bufatwa nk’igihugu kiri mu vyambere bikenye vyo kw’isi. 

Twiyumvire gatoyi. Reta y’Uburundi ifise abashikiranganji 15 ukuyemwo umushikiranganji wa mbere, nayo Uburundi bukagira intara 18. Bisigura ko umushikiranganji wese ahamagariwe kugira ingendo zishika 18 mu ntara. Ingendo z’abashikiranganji bose barangije kugendera intara zishika 270. None izo ngendo zoba zisaba uburyo bungana gute ? Naho bigoye kumenya, urugendo rw’umushikiranganji ruratwara uburyo butari buke narirya umutegetsi nk’uyo adaheza ngo yigendane. Kuri ivyo twokwongerako ingendo zitegerezwa gukorwa n’abaramutswa intara. 

Ko ivyo bikorwa bitwara uburyo rero ntawovyirengagiza. Ariko igihambaye ni kumenya urugero biheza bigatererako mw’iterambere ry’igihugu. Ubwo ntituzohava dusanga vyatwaye uburyo bwishi ugereranije n’akamaro vyagize narirya biboneke ko bigoye kurimbura? Nta womenya, haraho muri izo ndongozi hobaho abisumamwo mu gusesagura ubutunzi bw’igihugu busanzwe budashemeye. 

Uko ubutegetsi butunganije vyofasha  gutwara neza

Mu bisanzwe, iguhugu kirafise ibikoresho bikwiye gihereza abategetsi kugira batunganirize abenegihugu kandi bamenye ibibazo bafise. Umwe wese mu ndongozi amategeko y’igihugu arerekana ico ajejwe gukora. Kuva ku mukuru w’igihugu gushika ku mutware wo hasi, umwe wese iyo ashikirijwe ayo mabanga ayarangura yisunze ivyo yatumwe biri mu nyandiko zigenga igisata arimwo. Igisigaye n’uko umutegetsi wese afise umukurira uretse umukuru w’igihugu nawe nyene asanzwe yisunga ibwirizwashingiro akagenzurwa n’Inama Nshingamateka mu ngingo zitari nke. 

Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka ziserukira abenegihugu. Mu vyo abatorewe ivyo bibanza bajejwe harimwo kuvugana kenshi n’abenegihugu kandi bagashikiriza n’ivyiyumviro bakuye iwabo. None kubera iki vyoba ngombwa ngo umushikiranganji yame afata ingendo z’urutavanako ngo ni kugira amenye ibigoye abenegihugu ? 

Si abategetsi gusa botsimbataza intwaro ibereye

Ya mvugo ngo « twese turi kumwe birashoboka » yoshirwa mu ngiro neza vyofasha kuruta. Uretse abategetsi, hari n’abandi bashobora gufasha abategetsi kumenya ibibazo kare bakabitorera n’inyishu ubutunzi bw’igihugu butarinze kuhahonera. Ni nk’inani z’abakozi (les syndicats), ibimenyeshamakuru, amashirahamwe y’abigenga batari mu vyicaro vya politike n’abandi. Ukwidegemvya kw’abo bantu batari mu butegetsi kuraheza kugafasha cane abategetsi kumenya ibitagenda neza. 

Bimwe muri ivyo tuvuze aho heju umukuru w’igihugu Ndayishimiye yagiye abigarukako. Mu biganiro yagiranye n’abaserukira ibimenyeshamakuru inyuma y’imisi mike yimitswe. Ndayishimiye yemeje ko ibinyamakuru bifise uruhara runini mu bijanye n’intwaro ibereye. Avuga ku vyerekeye ihomba ry’ikigo kijejwe ivyo gutumatumanako amakuru ONATEL muri Nyakanga 2021, umukuru w’igihugu yaratunze agatoki abahurikiye mw’ishirahamwe ry’abakozi ko babifisemwo uruhara. Ariko vy’ukuri aba babwirwa ko bafise uruhara mu gucungera ibijanye n’intwaro ibereye barahabwa ako karyo? N’aho umukuru w’igihugu yategetse ko hajaho udusandugu abanyagihugu bashiramwo ivyiyumviro ku vyo babona bitagenda neza, biraboneka ko impinga ikiri ndende. 

Muri make, ko abategetsi bo hejuru bishikira hasi kuyaga n’abenegihugu ni vyiza. Yamara biraboneka ko ico gikorwa gitwara uburyo bwishi kandi hariho uburyo busanzwe bwofasha kugira intwaro ibereye ishinge imizi. Uko biri kwose, mu gihugu hokora ibintu bitunganijwe ku buryo hasuzumwa neza urugero rw’interano bizana mw’iterambere. Kumbure izo ngendo ntizohebwa burundu ariko zogabanuka cane ku neza y’ubutunzi bw’igihugu.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion