article comment count is: 1

EAC: umuryango urangwa n’umuryano ?

Umuryango wa Afrika y’ubuseruko washinzwe mu 1967 mu nyuma urasambuka, usubira kuvuka mu 1999. Amategeko awugenga ashirwaho mu 2000. Uwo muryango watanguwe n’ibihugu bitatu: Tanzaniya, Kenya n’Ubuganda. Uburundi bwawugiyemwo ku wa mbere Mukakaro 2007. Ibihugu vyawugiyemwo vyose, vyiyemeza gushigikirana mw’iterambere mu vy’ubutunzi, poritike, imico kama, imibano n’ibindi, mu bumwe budasanzwe. Ku bw’uyu mwanditsi, ivyo bisa n’ivyahereye mu majambo gusa.

 Ese yemwe amajambo agize ururirimbo “Jumuia Yetu” ruhayagiza umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko (EAC) ukuntu ari inkoramutima! Reka tubanze mbere tuzirikane aya majambo y’urwo ruririmbo rwahinyanyuwe n’Umunyetanzaniya John Joseph Mugango.  Ruri mu Giswahiri, ariko tugerageje kuyashira mu Kirundi rutangura ruti :

“Mana turagusavye ukingire umuryango wa Afirika y’ubuseruko. Udafashe tubeho mu mahoro, dushike ku mahangiro twiyemeje.

Icitabirizo: “Dukingire umuryango wacu twese. Twite ku rutare, dutsimbataze ubumwe bwacu, bwo shimikiro ryacu. Harambe umuryango wacu.”

Ibitero bikurikira bikagira biti:

“Ugukunda igihungu no gufatana mu nda, bibe umushinge w’ubumwe bwacu. Dukingire ubwigenge bwacu (tubumbatire) amahoro, imico n’imigenzo vyacu.

Mu mahinguriro no mu mirima, dukore (tutiziganya), tugire ijunja n’ubutunzi, twubake umuryango wikwije.”

Akarimi gasosa gusa

Hari ibikomeye vyo gushima nko kwishira no kwizana ntarishe amafaranga yo kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango, ariko hari n’ibindi vyo kunegura. Ubiravye ibihambaye bigaruka muri urwo ruririmbo ni : amahoro, ubwigenge (ubutavogerwa), iterambere, ubumwe (gufatana mu nda), imico n’imigenzo, ubutunzi n’ibindi. Abo ni bo bavukanyi basangiye ugupfa n’ugukira, uburaro n’uburamuko (One people, one destiny mu congereza).

Uwo muryango gushika ubu ugizwe n’ibihugu 8: Somariya, Repuburika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Sudani y’epfo, Uburundi, Urwanda, Ubuganda, Kenya na Tanzaniya. Tubiravye uno musi, ibi bihugu bisangiye gupfa no gukira koko?

Kwikwegerako…

Reka tugereranye uwu muryango n’icumba kinini kirimwo abana munani baryamye hamwe. Umwe wese yipfutse ishuka yiwe, mugabo bose bafise ikirengeti kimwe. Kubera akiganzo, ugukaza ubususuru, ubusotoranyi, ukwikunda n’ibindi, abo bana baguma bakuranako agashuka. Umwe akwega ishuka y’uwundi, ugasanga ntibaryama ngo batekane. Uwuri hirya ajwingana n’uwo begeranye, uwundi hagati akanokezanya n’abamukikije. Ugasanga muri nya bana hari abaguma barira bivanye n’ukuntu bajwinguranye.

Uko ari 8, abo bana ntibangana. Hari abavyibushe kandi bafise ibiguvu, abafise imbaga zibayabaye, mugabo bikanka ko baryama ngo basinzire muri ca kirengeti kubera ata shuka, ntibikunda. Birashika bakamara kabiri badapfukuranye, mugabo ugasanga muri bo hari abaguma bahiga. Abana bameze uko usanga umwe avuga ngo anteye umugere, arampfukuye, arankubise, anteye amavi kuko aryamye yitunye, anteye inkokora,…

Uwo muryango ubayeho nk’uko, urangwa n’amaraso, amarira, kurara rubunda, guturatura, tutibagiye no gutotezanya hamwe no gushamirana.

“Intambara y’ibihori”

None ga baryango benewacu, aha hari uwuntera ibuye, uwu muryango wa EAC si ko umeze? Ibi bihugu vyacu ntibiguma bicengacengana, ababirongoye bahura bakaguma babwirana ngo ni: “One people, one destiny”? Aha vy’ukuri

Icigaragaza, ni uko ibi bihugu vyacu biguma kimwe cose ciraba ukwaco, bitaraba ineza y’umuryango, vyabura hakaba n’ibitana mu mitwe bikaba nka ya ntambara y’ibihori. Twiha akamenyo amakungu arora nawe umwansi akinezerererwa.

Ese iyo Mana “twambaza” muri rurya ruririmbo rurimwo amajambo y’inkoramutima yoduhumura amaso, tukagira umuvukano nyawo. Ni ho twoheza tukabumbatira ivyiza vyinshi (tutarinze kudondagura) tumaze kuronka kubera umuryango umwe. Burya uwo muryango ntusanzwe: ukora ku mabahari abiri (Indiyano na Atarantike).

Ivyo bihugu, vyari bikwiye gusubira bikaja hamwe bikavugana vy’ukuri bibwizanya ukuri, hanyuma bwa bumwe buvugwa bukagaragara. Wokabaye ari umuryango umwe ku vy’ukuri, Uburundi n’Urwanda vyohungukira kuko bisanzwe ari ibihugu vyugaraniye hagati y’ibindi.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Igisomwa ciza cane. Ndanakunze iyo ngereranyo mwakoresheje y’icumba kimwe, ishuka, hamwe n’abana. Iki gisomwa vyokunda ko gihindurwa mu congereza n’igiswahili kugira gishikire benshi?