Akazi

Ubuganga ni ibanga ritoroshe
Analyse article comment count is: 0

Ubuganga ni ibanga ritoroshe

Mu buzima bwa minsi yose, abantu barazezwa amabanga atandukanye. Hari abayashingwa kubera icizere abantu babagiriye. Ariko hari n’abandi, hambavu y’ico cizere c’abantu, babanza kugira ico bakoze kugira ngo vy’ukuri babere ibanga kanaka. Hari rero amabanga asaba umwiteguro nko kwiga canke […]

Twikorere imigambi maze twiteze imbere!
Analyse article comment count is: 1

Twikorere imigambi maze twiteze imbere!

Abarundi barayamaze ngo “nta mwuga udakiza”! Umuntu yihweje uko ibihe bigenda birahinduka mu buzima bw’abantu bwa minsi yose, usanga bikenewe ko n’abantu ubwabo nyene baza barahindura ukwo babaho. Prosper Niyonkuru aratanga akarorero k’ukwo abahejeje amashure bokwitegurira imigambi maze bakiteza imbere.