article comment count is: 25

« Ng’uku uko bantwaje imbanyi bivuye ku mucanwa wa terefone »

Ibitigiri vy’abigeme bava ku ntebe y’ishure kubera batwaye imbanyi batipfuza ni vyinshi. Ikibabaje ni uko usanga benshi basama izo mbanyi bivuye ku tuntu tudafashe, ingaruka nazo zikaza ziremereye kurusha. Ndayisaba*, umwigeme aba mu gisagara ca Gitega, aratwiganira uko vyamugendeye.

Novuga ko nazize umuriro w’iterefone kubera aho naba ata matara yari ahari ; hanyuma terefone yanje nkama ndayiha umuporisi wo ku kirindiro cegereye aho iwacu ngo anshiriremwo umuriro, uko imisi itatu irangiye. Twagiye turamenyerana uko, bihava bizamwo imigenderanire miremire, simenye ko akari inyuma gahinda. 

Vyatanguye buhorobuhoro, nkamusaba kunshirira ku muriro terefone yanje, rimwe, kabiri, gatatu, … Mu nyuma, nawe atangura kurondera kumenya cane, iyo nturuka n’ivyo nkora mu buzima ; ahava aranansaba inomero z’iyo ngendanwa yanje, gutyo tuba dutanguye no kwandikiranira ubutumwa.

Kugeza ngaho nabona ko ari ibisanzwe, kugeza igihe anyandikira ansaba ko noja kumuramutsa aho aba. Nanje ndanka. Arangobera cane, kugeza aho mbona neza ko mbandanije ndavyanka, bishobora gutosekaza imigenderanire dufitaniye, ari na yo nakamishamwo wa muriro w’iterefone yanje. Ntangura kuzazanirwa, nti mbega nitwagira ico dupfa, nzosubira kumugora ngo aje kunshirira ngendanwa ku muriro ? Canke hoho nzokura he amahera amajana abiri (200Fbu) ya buri misi itatu yo kuriha umucanwa wayo ? Mbona kugondozwa, ndemera kuja kumuramutsa.

Indyankudye…

Uwo musi nyene nja kumuramutsa, twaraganiriye akanya katari gato, arateba atangura kunkorakora. Ndiyumvira kumwishitura, ariko ndatinya ko yohava ashavura, bigahereza gutosekaza ya migenderanire nashaka gukiza ; bitayeko, yaranandusha n’inguvu. Uretse ivyo, umubiri ntiwagira n’ibanga, narahavuye nja narwo, ndemera arakora ivyo yifuza ; kaba karabaye !

Haciye amezi hafi abiri, mbona ibimenyetso vy’umuntu yasamye bitanguye kungaragarako. Bidatevye, ibimenyetso nko guciragura urute kubw’iseseme ridahera, kuyorwa, guhura canke gutwaririza  indya zimwezimwe bitangura kuza. Mbona kumenya ko nasamye urya musi. Amaganya yuzura inda, ndabura iyo nkwirwa, ntangura kwiyumvira ibigiye gukurikira.

Ingorane ku yindi

Bimaze kumenyekana ko nibungenze, ingorane zabaye zitanguye kuva irya n’ino. Kw’ishure bati : « Taha iwanyu ! » I muhira nabo bati : « Menya iyo ujana, utware utamena ! » Ngize ngo niganire wa mupolisi nyene kuntwaza ya nda ibiriko biranshikira, yiva inyuma ati : « Mva mu matwi ! Ahubwo wihende unabishire ahabona ko ari iy’iwanje, urwawe ruzoba rugeze » ; ndabura iyo nkwirwa.

Bigira n’ikirikora, sinari narigeze mbaza uwo mupolisi ivy’ubuzima bwiwe imbere y’uko ivyo bimbako, kuko nahavuye nsanga yari afise umugore n’abana. Kandi rero, itegeko ry’umukuru w’igihugu ribuza kurongora abagore barenga umwe ryaheruka gusohoka ; ivy’uko uwo mupolisi yontwara ngo mbe umugore wiwe bica biba ibiri kure nk’ukwezi.

Kimwe gusa, yaremeye kwiyandikako uwo mwana, ariko nanje iterambere ry’ubuzima bwanje riba rihagarariye ngaho, kuko no muhira nta kintu na kimwe barushe ngo bemere gusubira kumfasha. Amashure mba ndasezeye, nyene imbanyi ntiyasubira kunyitaho, ikibano gitangura kunyinuba, mbura ayo ncira n’ayo mira, mbaho nifumbereje muri ako kangaratete.

*  yahinduwe izina.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (25)

 1. Iyi isi yuzuye ingorane kuber’iki abavyeyi binuba abana babo baguye murizo ingorane hakuba hafi yabo babicarire babahanure ntibisubire gushik niho babatera Kure yabo udashizemwo ababanyi n’incuti bakibagira nabo KO boba bafise abigeme hako kubahanura bakabigiza inyuma bakabakarira ukamenga ivyo umwe yaguyemwo n’abandi babirwamo ntitwibagire nabo bacunga umutekano yuko ivyo bakora vyose kugira bironkere ivyo bashaka gushikako ataco bibamarira atari umuvumo bibuke KO : « Ico udashaka KO bakugirira ntukigirire abandi »

  1. Uwo mwigeme vyaramunaniye kwihangana. Yaramuretse aramukorakora nawe aca ashuha nk’ibati.
   Burya rero abigeme bokwiyubara cane. Aho kwifata nka victimes birinde ama situations agoye;;;

 2. Justement ntamuhungu ata murudubi Umukobwa, Mbe wewe urumukobwa Kuberiki Wemera kwegera Umugabo kandi uzi ko ashobora kuguteza ibibazo ?? , Irinde Aho hantu hose hoshobora kuzanana ingorane

 3. Mpore Mwenedata. Ihangane. Hungira muri Yesu azokumara agahinda nugendera mu nzira ziwe azosubira agutere iteka asane ivyasenyutse vyose mu buzima. Nukuri Muri Yesu harubuzima. Ahubwo ntanikindi kizonyura umutima wawe. Irukaaa ugana Yesu numukunzi aba hafi yabafise imitima ibabaye

 4. yakingiye imigenderanire yiwe n’umupolisi ngo ntiyosubira kuronka umuriro w’iterefone aba yishize akagozi mw’izosi!ntakundi yihangane gusa abandi bigeme bahakure icirwa

 5. vyama vyabaye abigeme benshi baratwara inda bivuye kumigenderanire ataco ifatiyeko. kurubwo abakobwa nabo bakwiye guhindura ingendo bakitwatarika kubaho atawe bateze amaboko. gusa uwo mukobwa akomeze kwihangana ariko kandi imbere yukugiranira imigenderanire na zina muhungu birakwiy ko wita kumenya ubuzima namateka yamuranze kuko si musaza wawe uribuka ko isumaku yegere icuma vyose bikwegana mpaka bifatanye

 6. Commentaire *nukuri Pol Kwel Ari Nkanje Nari Kwemera Guheba Umuriro Muri Terephone Kuko Ntamafarang Yamwinjirir !!!Yooo! Nakamaramaza Yazize Ubusa Tu.

 7. Commentaire *EGONIWIHANGANE.KUTAZIZ.AMAVUTAYOKWISIGA.KUKOYAGUYUMURIRO.HARIGIHEWACAWIBUKANOKWANDIRA.CHEL.KURUBUYARAGUHANAYOKUBIP.NAHO.UTABITUBWIY

  1. abigemu muranezera.iyo mubikora ntimutware inda umenga ntacabaye arik muzitwaye amaganya ngayo mutanguye gutanga inkuru.
   Ndumva intandaro ya vyose ari wewe ubwawe emera butondere

 8. Abakobwa niko mumeze wemereye mukuryohegwa ariko inyuma yumunezera haraza amaganya.ryabike uryame kare urek kubesha ngo waziz umuriro wafone woronka ayo kugura umuduga ukabura ayigitora warinze usama atari yarakugize akayungiro