article comment count is: 1

Amakoperative yodukura mu kaga k’ubukene

Kw’igenekerezo rya 22 Mukakaro, ni ho Uburundi bwahimbaje umusi mpuzamakungu wahariwe amakoperative. Egide Nikiza yakurikiranye ihimbazwa ry’uwo musi, akaba yahakuye icigwa c’ukugene Abarundi twova mu kaga k’ubukene biciye ku gukorera muma koperative.  

«Si amashirahamwe asanzwe nk’ayo tumenyereye. Ashingwa n’abanyagihugu ku bushake bwabo, yinjiramwo abavyishakiye kuko yugururiwe bose kandi bakaba bafise uruhara n’uburenganzira bingana », iryo ryari ijambo ry’umushikiranganji Kagayo Jeanne d’Arc ajejwe iterambere ry’amakomine.

Leta iheruka kugira akigoro. Kuva kuwa 27 Ndamukiza kugera kuwa 27 Mukakaro, ibidandazwa bimwebimwe vyakuweko amakori mu kwinjira mu gihugu. Izo ngingo zaturutse ku kigoyi gikitse abanyagihugu batari bake.

Ntitwokwama mu gufata ingingo mwe n’izo rero ubuziraherezo, harakenewe impinduka zifadika z’ukugene Abarundi botera imbere muri rusangi, na cane cane mu bisata vy’uburimyi n’ubworozi. Umwe mu migambi yofasha ukaba ari ugukorera mu makoperative.

Ingene umwimbu uheza ukagwira

Turarima ntitwimbure kuko turima nabi! Hari abihenda ngo umwimbu wo mu burimyi wagabanutse kubera gusa itituka n’igabanuka ry’uburinganire vy’isi ndimwa, uko ni ukutamenya. Iyo abarimyi baza kuba baronswa inyigisho zerekeye kurima kijambere, hanyuma bagashigikirwa mu buryo, nta nkeka umwimbu wokwiyongereye cane.

Izo nyigisho zose nta handi bashobora kuzironkera vyoroshe atari mu mashirahamwe. Kubw’ivyo, harakwiye isekeza ryo guhamagarira abarimyi n’aborozi bose guhurumbira amakoperative.

Dufatiye ku karorero, koperative « Mpa amata » yo mu Rukeco, komine Busiga y’intara ya Ngozi, yatanguye gukora mu mwaka w’2013 itanguje uburyo budafashe, ariko uyu musi ikaba igeze ku mutahe w’imiliyoni amajana atatu z’amafaranga y’amarundi.

Ciregetse Gervais, umuhuzabikorwa muri koperative ati : « twatanguye turi bake cane mu mwaka w’2013, nta buryo twari dufise bwo gutanguza, kiretse ivyiyumviro vyo gukorera hamwe nk’abarimyi borozi. Uyu musi tugeze ku banywanyi 182, kandi ukuba dukorera hamwe vyaradufashije kuronswa inyigisho zijanye n’ivyo dukora, ndetse n’imfashanyo zitandukanye zituma dutera imbere, maze ubu tukaba tugizwe n’imigwi y’aborora hamwe n’abahingura ibijanye n’amata twimbura ».

Dukanure

Ba sokuru bati « umwera uva i bukuru ugakwira hose ». Abategetsi bacu barakwiye gushiraho intumbero ziboneka zifasha abanyagihugu kwinjira no gukorera muma koperative. Nta nkeka, iterambere rizoheza ridusaga.

Kandi ngo « nyamwigendako ntarimira impeshi ». N’abanyagihugu nyene turakwiye gukanura amaso, tukamenya ko « ukuboko kumwe kwiyaga muga ntikwimare uburyi », noneho tugahindura ingendo tukijukira gukorera hamwe.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Mwa Barundi Mwe Nimurondere Amahoro Nyabuna Kuko Muriko Murakorera Ba Nijimbere.
    Abari Mu Gahinga Bo Mubiyumvirako Iki?
    Kuraho Igitera Ubukene Nyabuni.Ni Leta Mbi.