#YagaDécodeur

Imvugo 10 zazanywe n’intureka zo mu mwaka w’2015
#YagaDécodeur article comment count is: 3

Imvugo 10 zazanywe n’intureka zo mu mwaka w’2015

Amagume yose aba afise ibiyatuma, abo aturutseko n’ivyo atera, eka mbere n’imvugo bwite bijana. Amajambo mashasha aravuka, ayahahora akagira izindi nsiguro. Kuyaha insiguro y’ukuri biba bigoye, iyo utari mwene kuyatora. Ariko, uwogerageza gusorongora amwe amwe duhora twumva, kugira vyoroshe kuyatahura, […]