article comment count is: 0

Gusomana,umuco w’umuzanano mu Burundi?

Pamela ni umwigeme aheruka gukwiza imyaka 14. Haciye iminsi mike avuye mu bitaro, kubera indwara yari yamufatiye mu gihimba ciwe c’irondoka. Umuganga yamuvuye yamusiguriye ko ivyo yabitewe n’ukuba yatanguye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto cane. Aratwiganira ingene vyamugendeye.

Nakwije imyaka 13 mbana n’abavyeyi banje, mu Kamenge, mu gisagara ca Bujumbura. Ndaciga mu mwaka w’umunani w’ishure shingiro, ariko nkagira igikuriro, ku buryo uwumbonye ntambaye umwambaro w’ishure vyomugora kuntandukanya n’abiga mu mashure akuze. 

Mu rupangu twahora tubamwo, harimwo umuhungu, nawe nyene abavyeyi biwe basa n’abaziye rimwe gupanga inzu ngaho, igihe kimwe n’ab’iwanje. Uwo muhungu yaransumba, kuko wewe yariko arababa imyaka 16. Twarakunda cane gutera inkuru, ngakunda cane ukuntu yansigurira ingene ivyo gukundana bigenda. Numva ari ivy’abantu bakuze, nkumva ko urwo ari rwo rugero ngezeko. Uwo muhungu, twabirabira hamwe mu mareresi ku mboneshakure yo muhira, ahandi naho tukabona ukungene, ku kagoroba, abahungu n’abakobwa bakora mu kibano wasanga bafatanye ku bitugu, bavugana utuntu, imisi yose. 

…turateba turabikora

Ndavyibuka neza. Uwo musi, abavyeyi banje bari bagiye ahantu ku rubanza. Ab’uwo muhungu nabo sinzi iyo bari baroye. Twasa n’abasigaye muri urwo rupangu turi babiri gusa. Maze wa muhungu araza muhira, turasangira imfungurwa zo mu gitondo, noneho twandama kuraba ireresi ku mboneshakure. 

Uko nabona abantu bariko barasomana muri iyo reresi, nanje numva umengo ndashaka kumenya ico bakura muri ukwo gusomana. Noneho ndabaza uwo muhungu nti : « Nka barya bantu biyumva gute ? » Kera na kera, mbona aranyegereye ati : « Reka dupime uvyiyumvire. » Sinashobora kumwankira, kuko nanje numva nkeneye kumenya ivy’ari vyo.

Twarabandanije, nkagumana numva mpahamiye kubona inzira zose ajana, mu gushira mu ngiro bimwe yahora ansigurira. Nta wundi nari bwigere ndavyumvana, kiretse uwo muhungu. Ico bikoze, umuvyeyi wanje, igihe naja mu butinyanka irya mbere, yarambwiye ati : « Ico ni ikikumenyesha ko niwasamara ukaryamana n’abahungu, uzoca utwara inda » ; araheza aransigurira ingene nzokwama nifata igihe cose nobona amaraso. Ariko uwo muhungu we yaransiguriye vyinshi, bituma ndamwiyumvamwo nk’umugenzi akomeye. 

Uwo musi tubikora, niriwe mfise ubwoba. Naguma niyumvira ko noba nasamye ya nda mama yambwira. Ariko, ndanuma. Mbona haraciye imisi, iyindi irahera, ata mpinduka n’imwe mbonye. 

Nca nanduriramwo indwara

Maze kubona ko ata nkurikizi igaragaye, naciye numva umengo nta mpamvu yo kugira ubwoba. Igihe cose rero uwo muhungu yansavye ko twosubira, sinamwankira ; kuko muri jewe numva umengo ni co kinyemeza ko nkuze. Ariko kandi, narumva ko mfise ico kuyagira abandi bakobwa twagendana, kuko na bo baguma bihaya ingene babikoze n’abahungu bakundana ;  gutyo nanje nkaronka ico mvuga. 

Muri iyo misi iheze rero, nagiye numva ntanguye kuribwa cane mu mugongo. Mu nyuma, ngira umucanwa mwinshi cane. Abavyeyi baranjanye kwa muganga, uno nawe arambaza mw’ibanga nta ngere ati : « Umaze gukora imibonano mpuzabitsina kangahe ? » Numva ntewe n’ubwoba, ariko ndarya umutima amenyo, ndamubwira ko ari kenshi, ngirako ndamusaba ko atobibwira abavyeyi banje. 

Yaciye anyinjiza ibitaro, ambwira ko rwaye mu turingoti tuvana umwanda muto mu mafyigo, tuwusohora hanze. Ariko nyene aranyihanikiriza ko ntosubira gukora iyo mibonano mpuzabitsina, ngo kuko ari ho nanduriye iyo rwara.

Ubu, novuga ko narusimvye, kuko ntasanze nasamye imbanyi canke ngo rware irwara idakira nka Sida. Ariko, ubu ndiyumvira ku ndiri n’indiri z’abana b’abigeme bakorerwa ivyo bintu mu kutamenya, bikansiga mu bwenge. Abavyeyi bacu bari bakwiye kwikebuka mu buryo batuyagira ivy’ubuzima bwacu.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion