article comment count is: 0

Umurundikazi, inkingi y’iterambere

Mu gihe isi yose iriko ihimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi , Bella Lucia Nininahazwe yipfuje gukeza abarundikazi ku ntambwe  bagezeko mu guterera mw’iterambere ry’igihugu cacu.

Uruhara rw’umurundikazi mu muryango no mu kibano

Hambere hahise, umupfasoni w’umurundikazi ntakibanza kinini yari afise mukibano.Umwana w’umwigeme bamurera bamwereka ko afise ikibanza gito mu muryango no mukibano. Baramumenyereza gutinya no kwubaha na cane cane umuntu w’igitsina gabo. Mbere rimwe na rimwe bakanamukengera. Ivyo vyumvikanira mu migani imwe imwe y’agakengere nka »Umukobwa si umwana ni akarago k’abaraye« . Ariko naho vyari uko, umupfasoni w’umurundikazi yamye ari kirumara mu muryango. Naho batashima kuvyerekana, umupfasoni niwe yahanuzwa mu gufata ingingo nyinshi zikomakomeye. Iyo bishitse umugabo akazana umugore atagira ibanga, adaciye akenge canke ashira isoni, yaba ateje urubwa umuryango wose ndetse bigasubiza inyuma umuryango haba muvy’ubutunzi canke imibano. Ninaho havuye imigani ngo »Uwuja guhusha itunga ahusha umugore » maze bikerekana ko umukenyezi yamye ari kirumara mu muryango. Eka n’ubu ikibanza c’umukenyezi mu kibano kigumana ako gaciro ntangere. Kenshi iyo habonetse abashitsi, umukenyezi niwe abakira, niwe abazimana, niwe anabaganiriza ahanini. Umukenyezi kandi niwe yitwararika ubuzima bw’umuryango akanamenya ingene abungabunga itunga ry’urugo. Niwe akenshi yitaho ivy’imigenderanire n’incuti, ababanyi hamwe n’abagenzi. Indero y’abana kandi, naho iraba abavyeyi bose, abakenyezi nibo umengo irerekeye cane ndetse bakanabitukwa iyo hagize icononekara.

Umurundikazi mw’iterambere ry’igihugu

Umukenyezi ni inkingi y’iterambere mu Burundi. Narirya asanzwe ari ntahara mw’iterambere ry’umuryango maze umuryango nawo ukaba umushinge w’iterambere ry’igihugu. Igihugu kigizwe nimiryango kandi iterambere ry’imiryango rizana iry’igihugu. Kera imico n’imigenzo vyari intambamyi ku ntererano y’umukenyezi. Imana ishimwe ko ubu ibintu biriko birahinduka kuko ubu, baba abavyeyi canke ikibano, ntibakibera intambamyi  cane umukenyezi mw’iterambere ryiwe. Eka mbere abavyeyi ubu baratahuye ko abana bangana baritaho kurungika abana b’abigeme mumashure bakanabahimiriza gukora udukorwa two kwiteza imbere.

Umukenyezi yarakwiye guharanira agateka kiwe

Amashirahamwe menshi yarahagurutse arateza imbere agateka k’umukenyezi mu Burundi. Ni vyiza cane kuko iyo umukenyezi yubahirijwe bituma igihugu gitera imbere muri vyose. Abarundi barayamaze ngo « ubugabo burihabwa », jeho sinovuga ngo « ubugabo burihabwa », novuga nti « agateka karihabwa ». Abarundikazi twari dukwiye kumenya ko agateka kacu bazokabonera  mu bikorwa dukora atari mu majambo tuvuga. Sinshatse kuvuga ngo ntidukora, ariko twokwongereza inguvu tugateza imbere igihugu cacu. Imigani nka “nta nkokokazi ibika isake ihari”, “Urugo ruvuyemwo umugabo rusigaramwo umugayo” n’iyindi nk’iyo ntiyari ikwiye kuduca intege canke ngo itubuze ico dukora ahubwo yoduha kwisuganya. Ikaduha ingoga zo kwerekana ubwenge n’ubwitonzi ikibano kitari caraduhaye amahirwe yo kwerekana. Ivyo nitwabishikako bizokwereka benshi ko imico yatuma abakenyezi bakumigwa ikwiye kuranduranwa n’imizi maze tukabandanya guterera umuganda mukwubaka igihugu. Sinoreka no kunegura ingendo mbi yo kwisuzugura no gukumira abarundikazi bagenzi bacu ibonekera kenshi mubikorwa no mumajambo ya bamwe bamwe. Birakwiye ko abakenyezi babaye imboneza mu mibano iwabo bashimirwa maze bigatera intege n’abandi mu kubigana. Dukore uko dushoboye kugira ngo duteze imbere igihugu catwibarutse.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion