article comment count is: 1

Ng’uku uko ukubandwa vyavura indwara zo mu mutwe

Kuva na kera na rindi, indwara zo mu mutwe zariho, zikava ku mvo nyinshi : Hari aho wasanga umugore afashwe nabi mu rugo bikamutera ihahamuka, hari abikeka ko bakanzwe n’isato ariko bavyitiranije no guterwa n’intezi, canke bakarwara abaganza. Hari n’abarwara biturutse ku bikomere vy’ubuzima. Abo bose, barashobora kuvurwa biciye mu kubandwa, nk’uko tuvyiganirwa na Patiri Adrien Ntabona, umutohoji mu mico nakaranga.

Ntabona atangura avuga ati : «Kera, ukubandwa kwari ukurondera Imana biciye kuri kiranga, kiranga kiranga Imana, mugabo barondera inyungu, barondera ivyobafasha. Ntikwari ugusenga Imana ngo barondere ubweranda. Mbere barirekura bakavuga ivyo batahora bavuga, kuko ico barondera cane cane kwari ukugira ngo Imana ibahe ivyo barondera batanze ishikanwa bo nyene». 

Muti vyagenda gute ?

Umugirwa wo kubandwa wari umugirwa uhuza bose, Abarundi bakabandwa mu bumwe no mu gusangira.

 Igihe uwubandwa ari umuhutu, hategerezwa kubamwo abatutsi. Cokimwe n’iyo uwubandwa ari umututsi, hategerezwa kubamwo abahutu. 

Uwufise umurwayi mu nzu rero canke incuti y’umurwayi, bababazwa no kubona uwabo atakivuga canke ngo akore ibiroranye, bagafata ingingo yo kumuhereza kiranga, ngo uno nawe amushikirize Imana y’uburundi imukize. 

Mu kuja kubandwa rero, haba hateguye vyinshi vyo kunywa no kurya, ibihweba bikarya, bikanywa bigahaga. Patiri Ntabona ati : «ntawabandwa batariye bagahimba. Uwufise ico aje gusaba kiranga rero, agaheza akaza akikubita ku nyundo za kiranga ati : Ibishegu vyariye, vyanyoye se kiranga wanje». 

Bagaheza bakabandisha uwurwaye, bakamuhereza kiranga, akamusiga umuti ngo amutyorore. 

Yakoresha umugombe canke ibindi biti vy’Imana bakuramwo ivyokiza abantu bizwi, bakabimusiga. Kubwa Patiri Ntabona, uwo mugigwa warimwo ubwenge n’ubumenyi buhanitse. 

Nuko, wa mugwayi amaze gutyororwa, baramusengera baciye kuri kiranga, bakamubwira ibigoye, agaheza akaba umuntu wa Kiranga. Kiranga akamuhagararako, agaca atangura kuvuga imborogoto, ari yo mvugo y’ibihweba. 

Baraheza bakamutambisha rwose igihe kinini kugira ngo bamukuremwo imyuka mibi, ivyago yarimwo, ivyari bimwuzuye mu mutwe bimwononera ingiro n’inyifato bakavyina bagira bati : «yaraye yenena, azinduka yambamba, yirirwa yembemba, agorobeza yambamba mumubandirwe nyakubandirwa, nyakugira inkoni nyakugira igisabo, nyakugira inkuyo ku bibero, mumubandirwe nyakubandirwa».

Aha rero baramurerura, bakamuterera mu kirere bakamunezereza rwose. Hanyuma bagaca batamba, abagore n’abagabo. Kandi ico ni co gihe conyene abagore n’abagabo batambana mu kirundi. Mu bindi bihe, abagore baritambana,  n’abagabo uko nyene. Ariko mu kubandwa barabigira kugira ngo bamukize bamukuremwo ibivumvuri vyari muri we. 

Bahejeje gutambana bagasubira bakamurerura bakagira bati : «muceke mumucekange mumucekangure». Bakabisubiramwo kenshi.

Yarateba akaruhuka mu mutwe, akagarukana akenge, agakunda abantu yari agwaye kwanka abandi, akanezerwa no kuba mu bandi, bakarara bakora uko ngo bamukize mu mutwe.

Nta migirwa mibi yinyegeje inyuma

Biravugwa ko hoba hari abasambana muri iryo joro ryo kubandwa, bihetse inyuma y’uwo mugirwa. Kuri ico, Patiri Ntabona avyiyamirira kure ati :«Ihibambewe. Carazira rwose! Nta busambanyi bwaba, kuko hari imiziro myinshi. Ico bakora gusa kwari ukwubahuka, bakavuga ivyo batahora bavuga ngo bakaburire uwurwaye kwiyumva no kwisanga, ahave akira. Kanatsinda baba banahimvye».

Gukira vyashingira kuki ?

Ubwambere, gukira vyafatira kukwemera ivyo bariko barakora. Barizera Kiranga nk’intumwa ibahuza n’Imana, bakabona ko umuntu akora ibikoreka iyo Kiranga amuhagazeko.

Ikindi, ni uko amagara y’umubiri n’ayumutima vyaba ibintu bibagora gutegera, bakizera abakurambere bababoneye izuba. Ukwo kwizera rero kukaba intango yo gukira.

Hanyuma, ukuntu bambara ibintu vyinshi bariko barabandwa, bakiraba ingondo, bakavuza inanga, gushirako amajwi y’ibihweba, vyose bikoranye vyatuma uwugwaye aja ahandi hantu mu vyiyumviro, akagira ibigumbagumba vyinshi harimwo : Ubwoba, amarira, agasohora umubabaro, bikarangirira mu munezero, agaheza akaruhuka.

Yaraheza agakira, agashobora kugira inkomezi zimufasha kubana n’abandi, agasubira kuba muzima.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)