article comment count is: 11

Ugutera intobo nk’ukurenga ibigo mu muryango

Turamenyereye kwumva umugenzo wavugwa mu Barundi b’aho hambere witwa « ugutera intobo ». Uwo muco rero wari ushingiye ku buhumbu kandi ugahuza abato n’abakuze ku buryo wasanga umukazana na sebukwe bishitse bakarenga ibigo nk’uko Caritas Ninziza abituyagira.

Abantu batari bake basanzwe bibaza ko kurenga ibigo ari ukuja kurangura amabanga y’abubatse n’uwo mutubakanye kandi kure y’umuryango. Ariko rero vyaribonekeje ko no mu muryango umwe iyo ngeso yashobora kuhaba kandi ikanashoboka hagati y’abakiri bato n’abakuze. Ugutera intobo ni kimwe mu vyibonekeza aho sebukwe w’umugeni yamwipfuza agatako akanamurondera. Ivyo rero mu kubikora vyaca mu migenzo y’ikirundi kuko ntiyadudurirako mu kwerekana ico yipfuza. Ariko yaragira ingendo yereka umukazana ko yamwipfuje kandi amushaka.

Ukwo gutera intobo vyagenda

Mu gihe sebukwe yipfuje umukazana, ntivyoroha kubimubwira ariko yarakora ibishoboka vyose kugira ngo abimwereke. Muri ico gihe rero, n’umukazana yarashobora kugira inyifato yerekana ukwo yakiriye icipfuzo ca sebukwe hama nawe akagikorerako.

Iyo rero sebukwe w’umuntu yamwipfuje, yaratangura akaza aramusomborotsa bukebuke. Ivyo vyaca nko mu kumuganiriza amutwenza buke buke, agateba akanamubwira utujambo turyoshe nka « utwenga neza ! », « kandi wewe uramfyinisha ! », n’utundi twerekana ko ashaka ikiyago gishitse. Hama rero vyakabaye kera, nk’igihe sebukwe ahengereye ata bantu bari muhira, agatangura gukinisha wa mukazana wiwe hanyuma akamura intobo akayimutera nk’ikimenyetso c’uko yipfuje ko baryamana.

Uko umukazana yigenza muri ico gihe

Umukazana yarashobora kwemerera sebukwe ivyo asavye canke akabihakana biciye mu nyifato yagira ahejeje kumutera intobo. Iyo umukazana yemeye ko bashobora kuryamana na sebukwe yarafata ya ntobo amuteye akayimusubiza mu kuyimutera na we. Canke iyo atayimusubije ariko akaba yemeye, yaca atora ya ntobo akayipfumbatira maze agaca yinjira munzu. Ico gihe sebukwe yaca abona ko umukazana yemereyeho eka mbere agaca amukurikira mu nzu maze akayagwa kakayagwa.

Ariko rero, vyarashoboka ko n’umukazana atemera ivyipfuzo vya sebukwe. Iyo atavyemeye, sebukwe yaramutera ya ntobo hama na we akayiraba nk’uwutayibonye akibandaniriza. Aho rero sebukwe yaca abona ko icipfuzo ciwe kitashimishije umukazana kandi ntiyabisubira. Iyo adashizwe akabandanya, umukazana agashavura, yarashobora kumwitwarira mu bagabo. Muri ico gihe, umukazana agiye kwitwara avuga ko sebukwe yamuteye intobo, abagabo ntibarinda no kwumviriza sebukwe, baca bagirako bamuca amande.

Umwihwezo wanje

Umuntu avyihweje, ubuhumbu bwamyeho kuva na kera na rindi. Ariko rero, ukwo iminsi ihera nikwo ibintu bihinduka maze ingeso zimwe zimwe zigahera. Ariko rero n’ubu biravugwa naho atari cane kandi bikanavugwa no kubapfasoni usanga kenshi bahakwa gupfa abagabo n’abakobwa babo bivanye n’ukwo bipfuje abakwe babo. Icibonekeza n’ukwo mu ndero ndundi abavyeyi bari bakwiye kuza bariherako iyo bariko barahanura abana inyifato ibereye. Gutyo indero izova ku bakuze maze isagarare mu rwaruka.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (11)

  1. Hari ingeso zimwezimwe twoza turasezera rer nkiyo bishtse ugasanga sebukwe wumunt yipfuje umukazana hari aho bivyura urwanko mumuryango nkiyo umukaza avyanse baca bankana urunuka hamwe numuhungu akabirwamo atamenye iyo vyazananye

    1. hari intara ivyo bikibonekaho??mbe ntivyashika umukazana akipfuza sebukwe?yagira gt?cnk ntivyashika muruko kukinishanya bagaca binjira munzu direct?

  2. Nubu Haraho Numvise Ko Umugabo Yarongoye Umukazana Gusa Sinzi Ko Yari Yabanje Guca Kuri Izo Ntambwe (kumukinisha,gutera Intobo).Arik Nibiterasoni Umuhungu Nase Ntibosangira Umugore.Biragahera!

  3. Erega Niho Havuye Imvu Ngo Imfura Nase Birangana. Ni Ukuvugako Sebukwe N’umukazana Bashobora Kuryanana Hama Hakavuka Umwana. Uwo Mwana Ntawamenya Se Wiwe W’ukuri. Yashobora Kuba Se Wiwe Koko Canke Sekuru Wiwe.

  4. Vyaribibabaje Gusangira Umugore Numuvyeyi.Keshi Wasanga Umutama Yavukanishije Umwuzukuru Numuhungu Wiwe.Jewe Ndibazako Vyavakukuntu Aba Yarateye Intobo.

  5. Erega abaho hambere nicogituma bakomeza gukora no gukorerwa ayo mahano yo gutera intobo,nuko icaha batacita izina bikwiranye gurtyo ngo giharirwivomo hokududurirako ati n’ubusambanyi bavyita ngo nintobo icaha bakacorosha nkahumenga sicaha mureke ikintu citwe uko citwa