article comment count is: 0

Ubuzima bwaranse muri Zambiya, mugabo mu Burundi aribeshejeho

Urwaruka rurangije amashure canke rwayaciriye hagati rwo mu ntara ya Rumonge ruraja kwisumamwo mu bihugu vyo muri aka karere. Naho hari abagira amahirwe bakaharonka amasumiro, abahagorerwa ntibabuze. Léonidas Ndayipfukamiye afise imyaka 24, akaba ari imvukira ya Makamba. Atunzwe n’ugukora amapikipiki mu gisagara ca Rumonge, aratubwira ukuntu yatashe imbokoboko kandi yaramyotse akorera umuntu muri Zambiya. Intahe.

Nagarukiye mu mwaka wa kane w’amashure y’intango, mpava niga gushona impuzu. Vyari bintunze neza. Mama yarabishima, mugabo data ntiyabibona uko. Yambwira ngo nje hanze y’igihugu kuzana amahera menshi nk’uko ababanyi babigira. Erega narabigize mugabo sinatwenze.

Mu mwaka w’2017 natumweko n’umwe wo mu muryango adandariza mu gihugu ca Zambiya, ambwira ko yompa akazi. Ubwo nyene naciye ngurisha imashini  nahora nkoresha mu kubarira. Amahera nakuyemwo, abavyeyi barayongereje. Babanje kudandaza ingurube twari dutunze. Nari ndonse inahuri inshikana mu gihugu ca Zambiya. 

Maze gushikayo, ya ncuti yanje yaranyakiriye, mbere arampa n’akazi ko kumudandariza mu mangazini. Twumvikanye ko azompemba 500 y’amakwaca ku kwezi (amahera akoreshwa muri Zambiya). Mu marundi yababa ibihumbi ijana.

Kwirukanwa…

Nkwije amezi umunani, umukoresha yarashimye ingene nkora. Yaciye ansaba ko nomukwirikiranira izindi mangazini yari asanzwe afise mu gihugu ca Zambiya. Nanje narabimwemereye, hanyuma wewe aca arigarukira mu Burundi kuraba umuryango wiwe.

 Umwaka umaze guhera ndamusaba agashara nari maze gukorera, aca ambwira ko nokora nyabuna akazonsohoza ivyo ndandaza (ibutike) muri ico gihugu. Kuva ico gihe nakora nita ku biti no ku mabuye, nibwira ko ngiye kwogorora nk’abandi. 

Ako kazi na ko nakamazemwo imyaka ibiri n’ukwezi kumwe, naza ngeze ku mushahara w’amakwaca 800 ku kwezi, mu marundi ni ibihumbi 159 (159.000). 

Mu nyuma natanguye kugira amakenga kuko naho yaza nkamusaba ko yoba arampa udufaranga nokwifashisha ntiyavyemera. Yambwira ko ari mpaka ansohoje ibutike. Yahavuye anarondera murumunanje kugira amujane na we nyene kumukorera. Naciye ndamuvunira akagohe kubera ko naza namaze kubona ingene ameze.

Kuhatorwa n’umunyamahanga

Maze gukora ikiringo c’imyaka ibiri n’amezi icenda, ni ukuvuga nkwije amakwaca ibihumbi mirongo ibiri na bine (24.000) namutumyeko kugira ampembe ngaruke kuramutsa abavyeyi canke ansohoze ibutike nk’uko yari yavyiyemeje. 

Yambwiye ko bitokunda atako aranyirukana. Nahakuwe n’umuntu avuka  muri Zambiya yampaye akazi ko kumudandariza mw’ibutike ndaheza nkora ndondera inahuri inshikana mu gihugu natayemwo uruzogi. 

Maze gushika mu Burundi Imana yaramfashije ndaronka uwunyigisha gukora amapikipiki aha mu gisagara ca Rumonge. Ubu ndibeshejeho kandi ndishira nkizana. Agatima ko kuja kurondera amahera mu bindi bihugu karamvuyemwo. Nzoronderera aha nyene kandi nzoronka kuko ndacari muto. Naho iyo ncuti yandiriye mu mahanga sindayishuza kandi sinzoyishuza.

Birababaje kubona muri Zambiya hari urwaruka rufatwa nabi n’Abarundi. Igitangaje, abo mu bindi bihugu nk’Abahindi, Abanyasomariya canke abo muri Zambiya, bagukoresheje ntibaguheranira. 

Cet article s’inscrit dans le cadre du projet EEYP – Economic Empowerment of Youth towards Peacebuilding and Crisis  Prevention in Burundi  soutenu  par  IFA  & GFFO et exécuté par WAR CHILD  et  AJEBUDI-YAGA

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion