article comment count is: 3

Kwinjira mu mugambwe Cndd-Fdd kugira urokore igufa

Bitewe n’uko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi utorohereza iyo bitavuga rumwe ku rubuga rwa politike, abanywanyi b’iyo migambwe bahitamwo guhunga igihugu. Hari rero abatoye ubundi buhinga bwo « guhungira muri Cndd-Fdd » nyene. Ndayirerere Francis aratubwira uko abo babisigura, hamwe n’ico ivyo bishobora guhindura mu mukino wa politike.

Ko mu Burundi dufise imigambwe injojo, ivyo si agaseseshwarumuri. Ariko, ukuba hari umugambwe umwe wiganje haba mu bwinshi bw’abanywanyi canke mu bikorwa ku rubuga, ivyo navyo bifise imvo. Twama turiko turabona ku mboneshakure y’igihugu canke tukavyumva mu makuru y’insamirizi ko « abanywanyi benshi bariko barava mu yindi migambwe, mbere bakishikana mu mugambwe cndd-fdd uri ku butegetsi kuva mu mwaka w’2005 ».

Nagize amatsiko menshi no gushaka kumenya ico abo banywanyi bashasha bahurumbira muri uwo mugambwe, kuko na none vyangoye gutahura ingene umuntu ashobora kwikangurira kwinjira mu mugambwe yabereye umukeba kuva mu bushasha bwawo ; mu mwaka w’2005 canke mu gihe wari ukiri umuhari ugwana. Ni ko kwegera umwe mu baheruka kwishikana, mu ntara ya Gitega ku mutumba Bwoga.

« Ntitwohungira hanze y’igihugu twese, bamwe twahisemwo guhungira mu mwambaro wa Cndd-Fdd ».

Uko niko Niyonkuru Diomède (yahinduwe izina) yishura, uwo nawe akaba aturuka mu mugambwe FNL, ishami riyoboka umushingamateka Rwasa Agathon. 

Ku bwa  Diomède, « haramaze gukorwa intonde z’abanywanyi batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Izo ntonde rero ni zo imbonerakure zisunga mw’ijoro, kugira zirare ziradodora ku ngo z’abo banyagihugu zibatera ubwoba ko bazokwibonerako mu gihe banse kwinjira mu mugambwe wa zo. Aho ziba ziri muri vya bikorwa bita gukizura. Ni naco gituma mwama mubona abatagandaguwe banyuruzwa, abandi bagapfungwa bagirizwa amabi batakoze; ni ko gutora ubuhinga bwo guhungira mu mwambaro wabo, kugira dukize igufa. Nayo ahandi, ivyiyumviro biracari vya bindi ».

Kukaba nka ko, abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe na Cndd-Fdd baragirirwa iterabwoba, ivyo mbere bikagaragarira no mu butumwa bwanditse kuri vya bimenyetso bishasha bimaze imisi vyubakwa mu gihugu, canke mbere no mu vyivugo vy’uwo mugambwe twama twumva mu ndirimbo zabo.

None ivyo bizohindura iki mu mukino wa politike ?

Abakurikiranye ingene impinduka muri politike zizananye mw’izo nzira zagiye ziraba mu myaka y’1961 kuri Rwagasore, canke mu myaka y’1993 kuri Ndadaye, baca batahura n’ingoga ibishobora gushika.

Muri iyo myaka, wasanga imigambwe iri ku butegetsi inigana ijambo uwo wese batavuga rumwe. Ariko, ivyo ntivyabujije ko hagera amatora, ugasanga abatavuga rumwe n’ubutegetsi ni bo batsinze amatora, kandi batari bafise aho bavugira, ikitavuzwe co ni ugushika ku rubuga ngo bavugane n’abanywanyi babo.

Nishimikije ivyo vyigwa duhabwa na kahise ka politike mu gihugu cacu nyene, ndibaza ko ubwo buhinga bw’abo banyagihugu bwo guhungira muri Cndd-Fdd, bushobora guhindura ibintu cane muri kazoza.

Ariko, vyose bivana n’inyifato y’indongozi z’imigambwe itavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi

Mu gihe bigaragara ko Abarundi muri rusangi tutaratahura ko muri demokarasi hagwana imigambi n’ivyiyumviro hatagwana igitugu, kwoba ari nk’ukwizera ibintazi hamwe twokwibaza ko umugambwe uri ku butegetsi worota uha agahengwe abo batavuga rumwe.

Ariko, Rwagasore canke Ndadaye muri kahise, barerekanye ko bishimikije umwete n’ubwira bivanze n’ishaka ridahera ryo guhindura ibitagenda mu gihugu, bashobora gutsinda amatora, kandi bagatorwa n’abanyagihugu vyitwa ngo bari mu mugambwe uri ku butegetsi; Ari naho nshika nkibaza nimba koko indongozi za mwe n’iyo migambwe itorohewe zoba zibitahura uko.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (3)

  1. Uwugutuka Ntagutorera. Uwo nawe birumvikana ko ari umu MSD mwahaye mission ngo abeshe ko ari umugumyabanga nkako uwo ni umumenabanga nta mugumyabanga yanyuzwe n’akarangamutima atwarira umunwa mukirere

  2. Politiki ijana n,ibihe!nimba koko 61 na 93 vyarashobotseko abatavuga rumwe n,ubutegetsi baratsinze n,uko abanyagihugu b,ico gihe benshi cane bari bazingamitswe na politiki y,ico gihe.ubu ariko isinzi ry,abenegihugu BATOBATO barashima intambwe CNDD-FDD ibashikanyeko.ubwo rero kwibazak uwo mu FNL umwe canke babiri boshika mur FDD bagatuma intsinzi yayo itaboneka, nibazako ari gutwarwa n,ibishobisho,kuko ijwi ry,uwo kuritakaza kwoba ari nk,ugusokora akatsi kunzu,kuk FDD ufise abanywany b,abagumyabanga bazi aho wabakuye ari benshi cane.hanyuma ikinyamakuru mukwandika cagomba kugorora.kwandika iyinkuru ni kwiyamamariza urundi ruhande rumenye ingorane (zitarizo),urundi ruhande rufise hamwe n,ukugera geza guca intege abashigikiye ivyiyumviro vya FDD mugushaka kubavangura.mubisanzwe aha mwashaka kubiba ukwinubana mu banywanyi ba FDD kumwe HUMURA n,INZAMBA zabikora mw,iyo misi mugucanishamw inzego z,umutekano mukuvug ngo aba nabariy n,ubwo mubabona aho bashigikiye itembagazwa ry,ubutegets.namw mwashatse gukor nkabo.