article comment count is: 3

Kwikukira kw’Uburundi: twakomorewe intahe ariko hari agahaze !

Uburundi bukwije imyaka 58 bwikukiye, ibikoresho vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nka vyose biva hanze y’igihugu. Bikaba biri uko mu gihe imbere y’umuzo w’abakoroni mu 1896,  Uburundi bwari bwikwije mu vyankenerwa. None ubwo bushobozi bwagiye hehe ?

Muri ino myaka ubwenge n’ubumenyi butezwa imbere n’amashure. Yamara, Abarundi bo hambere ntibize, ariko bakora ibihambaye. Ntibarindiriye umuzo w’ abanyamahanga kugira bigishwe kwubaka n’ugushariza aho babaye. Barubaka inzu z’ubwatsi, zifise aho batekera, aho bicara, n’aho baryama hatandukanye. 

Gutera kijambere n’imbuto zirobanuye ntivyari bwavugwe, ariko ico nticabuza ko ibigenga bibogabogamwo umwimbu  w’amasaka, igitegwa kavukire kitagihurumbirwa mu gihe ca none. Ibibiriti bitaraza baracana, bagateka, bagahisha atawe bategeye amashi. Bikoze  kw’ibumba barabumba inkono, nayo umutsima bakawuhakurira ku nkoko bijishiye bo nyene ubwabo. Nta munyu uryohora ibifungurwa bari bwakure mu makungu, kuko umugonzo nico wari umaze. 

Mu mateka y’Uburundi, harimwo ubutwari ku rugamba. Igihugu cari rurangiranwa ku buhinga bw’Abarundi ; Mwezi Gisabo yarwanije abakoloni imyaka indwi yose akoresheje  imyampi, amacumu, inkota, n’imihoro bicuzwe na beneburundi. Uwurwaye yaravurwa n’imiti kama,  atawari yaraminuje mu buganga.

Bashaza mu vyabo

Abagabo n’abakenyezi muri kahise ntibagenda gusa; barambara impuzu z’ibiti. Abakenyezi barashaza mu kwisiga agahama mu maso twogereranya n’ipuderi z’abubu.  Mu gukora imishatsi kugira irembe yongere igororoke, barayotsa bakoresheje urujo rw’inkono. 

Si ivy’ubu gusa, ubusage bwaramyeho mu Burundi. Babuhinga bakoresheje amavuta y’inka hamwe n’agahama. Ku maboko, abakenyezi bambara imiringa, ubuyeye na bwo bukaja kw’izosi no mu nda, abagabo bo bambara ibihete. 

Ntitwokwibagira ko Abarundi bidagadura bavyina, batamba, batarika ku murisho w’ingoma, inanga, ikembe n’umuduri, n’ibinsi bicurarangisho ; ivyo bikoresho biryoheye ugutwi bikaba vyakorwa n’Abarundi bo ubwabo. 

 Abakoroni baca baragakora 

Hinge abakoroni bashike, Abarundi batangure kurera amaboko, n’ivyo bari bazi gukora baravyibagira. Ugasanga abahora bitura umubumvyi w’ahanaka batanguye kumuvako bukebuke, bijukira gukoresha ibikoresho vy’abazungu. Bukebuke, ibikoresho vy’ikirundi biribagirwa, bisigara ari nk’umugani, kandi vyari vyiza, vyari vyoroshe no kuronka. Abarundi twese duhereza gutega amashi, n’urushinge tukarindira uruzoza ruvuye inze.  

Birababaje kubona Abarundi bari bikwije mu vyankenerwa mu kinjana ca 19. Yamara uno musi, ibikwashu, barinda gutumwako  hanze y’igihugu. Aha twokwemanga ko twikukiye, kandi tugitunzwe ahanini n’ibidandazwa biva mu makungu, mu gihe dusanzwe tuzi ko ‘’ak’imuhana kaza imvura ihise ?’’

Mw’ijambo ryo kwipfuriza umusi mukuru mwiza wo kwigina intahe y’ukwikukira kw’Uburundi, Nyenicubahiro umukuru w’igihugu avunira akagohe Abarundi ati: “Tumenye ko Igihugu kikizera inze, kigihanze amaso imfashanyo ziva hanze, kitaba cishira ngo cizane, ukwikukira kwaco guherera mu majambo gusa, na kare “Uwanka gucuka acika uruzingo.” Ku bwanje, mbona dusa n’abanse gucuka, hamwe tutokwikubita agashi.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (3)

  1. ndakunze ibi mushikirije. ariko nivyiza kandi gutanga umuco muguhanura abarundi ico dukwiye gukora. kuko ndumva ko naho nyakubahwa umukuru w’igihugu yavuze gutyo biragaragara ko inguvu nyinshi zitegerezwa kuva kuri we kugira hazanwe inganda n’amahinguriro vyo gucura ibikoresho vyise twifuza. kuki ntituzosubira kwambara ibiti canke ngo ducanishe amabuye ariko ubuhinga bwaraje iciza nuko bwokwuragizwa iwacu mugihugu hose kandi hagakwiragizwa amahinguriro ya burikimwe cose kugira ibihugu bindi bize gukura ibintu vyacu dusubirane iteka rya kera