article comment count is: 1

Kwambara agapfukamunwa: ifyeri canke ukwikingira ?

Agapfukamunwa ni kimwe umuntu akoresha mu kwikingira indwara ya Koronavirisi. Yamara kukambara ntibifatwa neza na bose. Hari ababona ko ari ukwishima kw’abasirimwu, ndetse uwukambaye bakamuhunga. Irakoze* aratwiganira ivyamubayeko.  

Ku musi wa gatandatu, narazindutse kare mfata akayira nja gusuma. Na rirya nabona nja guhura n’abantu benshi bava mu mihingo itandukanye, nahisemwo kugenda nambaye agapfukamunwa kugira nikingire ca kiza. Narahagaze ntegera imodoka yunguruza abantu. Ishitse, napfuye kiyinjiramwo, mbona amaso yose ampindukiriyeko. 

Bugingo nkirondera ikibanza nicaramwo, nza numva umugabo ari mu bari bicaye abwiye mugenziwe bicaranye ngo : “Mbega ivyo bintu bambara…nimba batinya indwara, ni babe bafata tagisi za bonyene !” Narahoze. Ntivyahereye aho. Maze kwicara, bose bandaba nk’agahabwa, bakaguma baryana inzara. Umukenyezi yari yicaye inyuma yanje ati : “Ni bashake bareke kutwambara, hapfa uwageze”; uwundi ngo : “Harya ntazi ko ariko yitera indwara.”    

Si muri bisi gusa…

Nshitse mu kaguriro, narasumye, mva aha nja ahandi, aho naca hose bakaguma bandaba nka bamwe ba mbere, batangara nk’aho womenga ntibumva igituma nambaye agapfukamunwa. Aho nciye hose nkaguma mbona bariko baramvuga bantuma urutoke. 

Vyakabaye kera ndabaza uwo nariko ndashorera utuntu n’abo barikumwe nti : “Mbega ko mundaba uko ni kubera iki ? Ntimwari mwabone umuntu yambaye agapfukamunwa ?”. Bose batwengeye rimwe, banyishura ko ivyo vyo kwambara udupfukamunwa ari ivy’abasirimu bashaka kugira amafyeri. 

Numva nguye mu gahundwe; mu mutima nibwira nti: urugamba ruracari rurerure mu Burundi. Muri abo bantu, hari n’uwundi yambwiye yidoga ati: « Ivyo mu Burundi biragoye. Iyo ndwara ikiza, batubwira ko ubupfukamunwa ari ubw’abakora ku bitaro, canke bwambara abarwaye iyo ndwara gusa. None, ubu tubona abantu benshi babwambara. None dufate iki, tureke iki ? Umuntu aca ahitamwo kukareka. »

Ivyo vyaje bikurikira umusi nagiye kurorera umupira w’amaboko, ngenda nambaye agapfukamunwa, kubera nari nzi ko aho hantu abantu baba bagundanye kandi bavuga cane. Bugingo umupira urangiye, abagenzi twari kumwe bavuga ngo bashaka guca mu kabare kwivuna akanyota, kuko izuba ryari rihari ryamena imbwa agahanga. Ndemera turagenda. 

Ntidushitse, turicara, nanje ndaheza ndakura ka gapfukamunwa ngo nihembuze akanyobwa bari bampaye. Ba bagenzi twari kumwe nagiye numva batwengeye rimwe bati : “ Twari tuzi ahubwo ko uguma ukambaye uriko uranywa. None ko ugakuye ?  Ba ureka ayo mafyeri yawe sha !” 

Tujijuke !

None kuva ryari gushaka kwikingira indwara vyacitse amafyeri ? Ko twumva hirya no hino mu bindi bihugu bashizeho itegeko ryo kwambara udupfukamumwa, nabo nyene babikoze ku bw’amafyeri ? 

Ivyo bintu vyose vyanyeretse ko mu vy’ukuri, abantu benshi bataramenya akamaro ko kwambara agapfukamunwa. Abatavuze ko ari amafyeri, bavuga ngo ni “udutambara dutera indwara”, canke ngo nyabuna ukambaye uba uriko ukingira uwundi, yamara wewe urashobora kwandura Koronavirisi, n’ibindi vyinshi. Ku bwanje, abajejwe ubushikiranganji bw’amagara y’abantu ni bakovye; batange inyigisho zikwiye zijanye no kumenya akamaro k’udupfukamunwa. Atari uko, abantu bazoguma bandura ku bw’ukutamenya.  

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)