article comment count is: 0

Kanyanga : “abarwaye baterurwa n’abakenyezi, abagabo inguvu zaraheze”

Si mu Kayokwe gusa. Mu Burundi, inzoga zikaze kandi zitemewe n’amategeko, zikozwe mu buryo kama ziribonekeza ahatari hake.  Hambavu y’umudiringi, na kanyanga ni imwe muri izo nzoga. Abajejwe intwaro bama bariko barayirwanya, ariko ntisiba kwibonekeza, n’abayihereza baguma biyongera nazo ingaruka zikaba umurengera nk’uko vyagaragaye muri komine Burambi.

Ku mutumba Bisaka, zone Murago ikomine ni Burambi, kanyanga iri mu nzoga zikaze ziraye muri ako gace. Ukugene ikorwa, Ndayisenga* wo kuri uwo mutumba atwiganira ati: “Ibigori bavyinika indwi yose gushika aho bizana imigera. Mu nyuma barabikurayo bakavyanikira, vyumye barabikuba ku mashini. N’ifu y’imyimbati barayikoresha, kandi bagakoresha imyimbati isa n’iyaboze. N’iyo imyimbati ibuze, barakoresha ibishishwa vyayo. Baravyanikira bakabisekura bikavamwo ifu. Kandi ni navyo  bituma kanyanga iryoha. 

Mu nyuma barabicumba mu mazi ashushe bagaca barindira ijoro rimwe bigahora, maze bagafata vya bigari bagashira mu ngunguru bakavuruga. Haheze imisi 4 canke 5 baja baravuruga, baca bamimina bagashira mu ngunguru bagateka, bagacanira bapfundikiye. Barashira imidenge (amatuyaux) bagaca batega amazi ava mu muhisha. Iya mbere iheze, abasukamwo amazi, iya kabiri iheze bagasukamwo ayandi”.

Ingaruka zikaba indiri

Uwo mwigeme twaganiriye agira ati : “Kanyanga ziri gutatu : iya mbere iba ikaze cane. Iyo  rero ni yo iza ubwa mbere ata mazi barasukamwo. Iya kabiri iragereranye, ikaba iboneka basutsemwo amazi iya mbere ikamye. Iya gatatu irimwo ibicafu vyinshi, iyo ikaba iza basutsemwo amazi agira gatatu, igaca izanana n’ibicafu vyose vyasigaye mu ngunguru”.

Yarasiguye uko abazinyoye baca bamera. Agira ati : “Abanywa iya mbere ikaze  barakama amaraso, bakarungurira nk’uwurwaye ‘sutama’** kuko benshi bayinywa badafungura ibikwiye. Abanywa iya kabiri n’iya gatatu baravyimba amaguru, bagakabirana”. Ku bw’uyo mwigeme, abazinywa usanga baraheze ata tuguvu bafise. Yaremeje ko hariho hamwehamwe, n’uwurwaye aterurwa n’abakenyezi, kuko abagabo ata nguvu bagifise zo guterura kubera iyo nzoga.

Iyo abantu baborewe cane, ntihabura ivyo bonona canke abo basindira. Nk’uko Ndayisenga abitwiganira, mu kibano ciwe, hari vyinshi vyononekara. “Mu miryango yabo hama induru, eka na bo nyene hagati yabo bararwana iyo baborewe. Hari n’abamaze gutemana kubera kanyanga”. Uretse gushwana, abazinywa ntaco bagihereza amaboko, icibagiwe co ni ubukene bwugarije imiryango yabo.

Irwanywa kenshi ariko ntibayiheba

Nk’uko twabibwiwe n’ababa ku mutumba Bisaka, naho abajejwe intwaro badasiba kuzisesa, bakihaniza abazikora n’abazinywa ziguma zikorwa kandi zinyobwa. Abayinywa bavuga ko karyoshe cane batogaheba. Ikindi gituma baguma bayinywa ngo ni uko izimbutse gusumba zirya zindi zikorerwa mu mahinguriro.

Kugira haboneke umuti w’iyo ngorane,  Reta yari ikwiye kuraba uko yofasha abo bayihingura, kuyikora mu buryo bwa kijambere imicafu ikavamwo. Yokwifashisha abahinga kugira abo bayihereza bayironke irimwo isuku hamwe n’umwambiro upimye. Ivyo vyogabanura ingaruka mbi ziterwa n’iyo nzoga. Kubera abayikora bayikuramwo agafaranga, iruhande yo kuzisesa, boronswa ibindi bakora, bakongera bagasigurirwa ingaruka mbi ziri muri izo nzoga.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion