article comment count is: 1

Burundi : abantu bakora urubanza rwo kuganduka kabiri babikura kuki ?

Mu Burundi, bisigaye bimenyerewe ko iyo hagize uwitaba Imana, bamugandukako incuro kabiri, bivanye n’uko yari afise incuti zisabagiye irya n’ino mu ntara zitandukanye. Ivyo bisigura iki none? Ababikora baba bagamije iki? Nimpagaritse Patrick arabituyagira.

Uwitavye Imana, iyo yaba hagati mu gihugu ariko akaba afise imiryango (cane cane abana biwe) i Bujumbura, urubanza rwo kuganduka rukorwa kabiri, ni ukuvuga aho yaba hamwe n’i Bujumbura.

Ivyo rero ntibibonwa kumwe mu kibano, maze bamwe bakagira bati: “ubwo ni ubukunzi bw’inda, ni ugukamisha urupfu rwa kanaka, mu kurondera kwegeranya ikimazi aho coboneka hose”.Niko Manirakiza avuka mu ntara ya Bururi abibona.

Ariko, hari abandi ataco bibabwiye, bati: “umwe wese yobikora uko avyumva.”

Maze kubona uko bamwe n’abandi batabihurizako, nahisemwo kwegera bamwe mu bagenzi baheruka kubura ababo, ariko ivyo kuganduka bakabikora ugutandukanye, ngo numve koko imvo nyezina.

Bamwe baravyemera, abandi ntibanabitahura

Ntahobari ati: “Sinumva ukuntu twokorera urubanza rwo kuganduka i Bujumbura kandi umuvyeyi wacu yavukiye yongera anasazira ruguru, kw’itongo ryiwe. Ego ni vyo bene wacu baba i Bujumbura, ariko iwabo haguma ari ruguru, ari naho bataye uruzogi. Kanatsinda umuvyeyi atuvyara, ubuzima bwiwe bwose yaba ruguru kw’itongo ryiwe. Naho benewacu bafise incuti mu gisagara ca Bujumbura, nibaza ko umugenzi w’ukuri atonanirwa gushika ruguru, mu gihe yoba agufise ku mutima.”

Uwo mugabo aba mu ntara ya Bururi, akaba aheruka kubura se wiwe, yasandabiye mu bitaro bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ariko kandi akaba afise abandi bavukana, bakuru we ndetse na batoya biwe, basanzwe baba i Bujumbura.

Hageze kuganduka, bamwe bavukana baba i Bujumbura, bashatse ko urubanza rubera i Bujumbura, hama ngo rwongere rubere ruguru, yamara Ntahobari yarabahakaniye.

Ariko kwa Hakizimana ho vyarakunze, imanza zibiri zarakozwe ukuri kwamye, mu kuganduka kuri sekuru. Ati: “ni ivy’ukuri, vyaraturuhishije gukora imanza ahantu habiri, ariko nyene vyari bikenewe kugira tworohereze abantu batashoboye gushika ruguru ku mvo zitandukanye”. Arabandanya ati: “nayo ahandi ho, vyari vyiza ko urubanza rubera ku rugo rw’uwuba yitavye Imana. Ariko ko usanga atari bose bashobora kuduga kandi bafise umutima wo gushigikirana, ni vyiza ko nabo boroherezwa.”

None koko babikura kuki ?

Uko kuganduka kabiri ku muntu umwe, Emile Mworoha, umwigisha muri kaminuza akaba n’umukurambere abona ko umuntu yobifata mu nzira zibiri : ku ruhande rumwe abona ko hari ababikora ku mvo zo kurondera amafaranga, ariko kandi ngo ntawovuga ko bose babikorera ico.

Yibutsa ko ivyo kuganduka kabiri vyatanguye mu gihe igihugu cari mu mutekano muke, maze hakaba haciye haboneka abantu  bakora imanza zo kuganduka kabiri kubera ko hari abatashobora kuduga ku mvo z’umutekano. Akabandanya avuga ko umutekano umaze kugaruka, abantu ntibagarutse ku mugirwa wa kera wo kuganduka rimwe gusa.

Ku bw’uwo mwigisha wo muri kaminuza, ikindi kintu cosigura uko kuganduka kabiri, harimwo ukuba hari imico imwe imwe yagiye iratituka, maze bamwe bakabironderamwo amaronko. Akabivuga afatiye ku kuntu kera mu kuganduka canke no mu zindi manza ata mahera yatangwa ariko batanga ibintu. Agatanga akarorero k’umubira watangwa mu rubanza rwo kuganduka. Ngo kubera rero ubu amafaranga afise ikibanza kinini, ntibitangaje ko hari abagerageza kuyarondera mu nzira zose zishoboka, harimwo n’ivyo vyo kuganduka.

Akarangiza avuga ko abaganduka kabiri bose batabitumwa n’amahera. Ngo bishobora kuva ku mvo z’umutekano, iz’amagara, n’ibindi.

 


Soma kandi : Ni kuki Abarundi batacubaha ijambo ry’urubanza ?

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. ukuganduka kuwitavy’imana kabiri ntaho bitaniye n’ukwihakana ubwene gihugu k’urumurundi uti gute? mu bisanzwe umurundi yiyemera agendera imico n’imicokama y’uburundi bwamwibarutse kurivyo imico n’imicokama y’uburundi birasigura neza ko uwitavy’imana bamugandukako rimwe rizima kandi bikabera aho yarabaye.

    ivyo kuganduka kabiri n’ivyabantu b’iki gihe bihaye kugirango biyorohereze
    ivyo rero bigatumwa n’imvo nyinshi canecane ukwikunda n’ugushaka kwungukira kuwo yitavy’umuremyi ,uti gute? kenshi bitumwa n’ugukunda n’ukwipfuza ikimazi bakitwaza ngo mama naka ngo niyareka gutang’ikimazi ntazitwaze ngo bagandukiye hagati mugihuga kandi nawe aba ibujumbura ,ivyo none twovyita gute atari kwipfuza inyungu zabo ,bakibagira umuco n’akaranga vy’uburundi.

    kubwanje mbona umuryango woja hamwe ukagandukira kurugo rw’umuhisi nkuk’umuco ubidusaba ,bikaba rimwe rizima,kuko kugandukira habiri biraruhisha umuryango ndetse n’ababuze bikabatwara uburyo bwinshi bwogutegira izo manza zompi