“Ishure ry’akarorero”: amamuko y’umunyeshure ntiyari akwiye gusumvya agaciro amanota yiwe
Société article comment count is: 0

“Ishure ry’akarorero”: amamuko y’umunyeshure ntiyari akwiye gusumvya agaciro amanota yiwe

“Ishure ry’akarorero” rigiye kumara umwaka waryo wa mbere ritangujwe mu Burundi. Intara abaryigamwo bakomokamwo, amanota baronse mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuryinjiramwo, ni bimwe mu vyafatiweko mu gucagura abaryigamwo. Ndereyimana Félix akaba anegura ukuba intara zashizwe imbere y’amanota ya bene […]