article comment count is: 1

Kuki bivugwa ko abakozi bo mu nzu bava i Ngozi no mu Kayanza ari abasuma ?

Mu gisagara ca Bujumbura, kimwe mu bisigaye vyihwezwa cane n’abakoresha imbere yo gutanga akazi ko mu nzu, ni uko nyene kugasaba atoba ava mu ntara za Ngozi canke Kayanza; bikaba bivugangwa ko be n’abo bakozi boba bafise akaboko karekare. Ariko, abo bene vyo barabibeshuza.

Hariho abakoresha, iyo bariko barumvikana n’umukozi mushasha bakoresha mu nzu, bumvise ko ava mw’izo ntara, bahitamwo guhagarikira aho bari bagejeje ikiyago. Kubera gusa  bivugwa ko “abakozi bo mu nzu bava mu ntara ya Ngozi na Kayanza ari abasuma”.

Biragoye cane kumenya iyo ico ceyi caturutse. Ariko, kumbure bishobora kuba vyarashitse ku muntu umwe, babiri canke barenga, abakozi babo baturuka mw’izo ntara bakabiba. None ivyo birakwiye kugira dufatire mu kivunga?

Bene kwagirizwa barabihakana

Nasitaziya ni umwigeme akora akazi ko kurera umwana, akaba ava mu kayanza. Ati: “Narigeze kuba nkora ahantu, igihe kimwe baratakaza amahera, nza mbona banjanye mu gasho ubutarariye. Bagiye kundekura ari uko bayatoye, basanga bari bibagiye aho bayashize bo nyene. Imwe mu mvo zatumye banyaruka kunyikeka ni uko mva mu Kayanza.” Akabandanya yemeza ko hari bagenzi biwe bahora bimwa akazi kandi bagashoboye, kubera babahora iyo bava.

Nayo Letisiya we, ava mu ntara ya Kayanza nyene, aho bita i Musema;  ni umwe muri ba bigeme bakora akazi ko kurera abana. Agakoze imyaka irenga itatu, kandi umukoresha wiwe aramushingira intahe ko ata kageso ko gukorakoza amuziko.

Kukaba nka kwo, Mariya Goreti; umwe mu bakoresha abakozi bo munzu, avuga ko umukozi w’umuhungu amaranye imyaka indwi ava mu ntara ya Ngozi, mu nkambi y’abateshejwe izabo yo ku Ruhororo. Ati: « kuva ndamukoresha, nta kageso k’ubusuma ndamubonako, kandi n’iyo ndamutumye kw’isoko canke aransubiza ayo yasigaranye. Eka naho ntaba niriwe muhira, nta mutima usimba niyumvira ko mpava nsanga yanyivye. »

Umusuma ntagira intara

Turakwiye gutahura ko kamere y’umuntu itavana n’intara avamwo, ubwoko, umuryango canke ibindi. Maze, inkozi y’ikibi ikamenyekana ku gatwe kayo, ntihabe ugufatira mu kivunga. Kanatsinda, abantu biba ntibagira intara. Vyongeye, abamaze kwibwa bose mu mazu ntibibwe n’abasuma bava mu ntara za Ngozi na Kayanza.

Abavuga ivyo none babikura kuki?

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Birababaje kubona hakoreshwa imvugo yogutyoza intara ya kayanza na Ngozi bafatiyeko hoba aharabaye abakozi bava muri izo ntara boba barakoze ubusuma. Icibonekeza nuko abakozi bakora munzu benshi bava muri izo ntara 2. Kubera ibibazo vy’irwirirana ry’abantu, bigasongwa n’ubukene bw’amatongo, abana benshi bo murizo ntara baraheba ishure bakijukira ibisagara cane cane igisagara ca Bujumbura. Naho biri uko urwaruka ruva muri izo ntara barangwa nyabuna no gukora cane kuko bibako bakiri bato . Ico naco ni cogushima aha notanga akarorero barahurumbira cane urudandazwa. Uwoshaka yobarabirako