article comment count is: 0

Abasuma basambuye inyubakwa ya Yohani Minani ni bwoko ki ?

Inyubakwa yagenewe kwakira ingenzi y’umushingamateka Yohani Minani, iri mu ntara ya Kirundo, iheruka gusamburwa no kwibwa urukombamazi. Afatiye ku masanamu y’ukuntu iyo nyubakwa isigaye imeze ubu, Niyonkuru Oscar arerekana amakenga kuri mwene ubwo bugizi bwa nabi, agatera ivyatsi ababifisemwo uruhara.

Umuvugizi w’igiporisi amenyesha ko iyo nzu yasahuwe n’abasuma. Vyukuri ? Burya mu Burundi hariho abasuma biba urukombamazi, bagasiga babomoye n’impome z’inzu ? Uravye ku masanamu ukuntu iyo nzu yasambaguwe, biragaragara ko atari abasuma basanzwe.

Yamara muri kahise, harigeze kubaho abasuma, bamwe bitwa ba « rusenyanzugi » canke « gatarina », ari na bo baja kwiba bitwaje urubuye runini, bakarutura ku rugi rw’aho bagiye kwiba, maze bakabona kwinjira. Hari n’abandi bimba, bagatobora uruhome rw’inzu. Ariko abari hano bobo, ntaho basa basana n’iyo migwi ibiri.

Mu gihe rero tumaze kubona ko hari abantu bagirirwa nabi biturutse ku vyiyumviro vyabo vya politike, ntitworeka kugira amakenga kuri ubwo busuma budasanzwe, na rirya nyene iyo nyubakwa azwi cane ku bw’ibikorwa vyiwe vya politike.

Kira noneho, uwo nyene aremeza ko « ata kuntu vyari gukunda ko iyo nyubakwa yiwe hagira abantu bayigira ukuri hano, mu gihe irabana n’umuhana w’indongzi yo muri iyo ntara, icungerewe n’inyamiramabi ».

Abansi b’iterambere

Umukuru w’igihugu niwe akunze kuvuga ngo : « dukure amaboko mu mpuzu twubake igihugu cacu». Yamara ntibishoboka mu gihe hari abiyumvira gusambura.

Ibiherutse kuba ku murwa mukuru w’intara ya Kirundo ni akamaramaza. Ko iyo nyubakwa yari yagenewe kwakira ingenzi, ntiyari ifitiye akamaro nyeneyo gusa. Bivanye n’imirimo ihakorerwa, irashobora gusahiriza mu gutanga akazi. Ntawokwibagira kandi ko na leta yari isanzwe ihatoreza amakori kubw’ibikorwa bihabera. Bene gusambura inzu nk’iyo rero, ni bo bansi b’iterambere. Bari bakwiye gushengezwa, bagahanwa vy’akarorero.

Igihe Uburundi bugezemwo nticari ico gusambura, ahubwo cari igihe ciza co gusanura ivyasambutse, ndetse uwubishoboye wese akubaka n’ibindi. Nta mvo n’imwe rero yoza isigura ingene umuntu arengera mu vya barundi agasambura.

Jeho mbona ko ububisha nk’ubwo bushobora gutuma n’abandi banyamitahe batinya gushinga imigambi y’iterambere, igihugu muri rusangi akaba ari co kihahombera.

Hamwe naho vyogaragara ko iyo nyubakwa yononywe mu ntumbero y’ugutoteza uwo nyeneyo asanzwe atavuga rumwe n’ubutegetsi bw’i Bujumbura, koba ari agahomerabunwa. Ntaho twoba turiko turaja canke tuva, kuko vyoba biteye isoni ko hoba abiyumvira k’uwutavuga rumwe n’ubutegetsi atarekuriwe guteza imbere igihugu.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion