article comment count is: 0

Twese turi n’ivyo dushoboye

S’agaseseshwarumuri, hirya no hino, aho tubaye, twama twabonye ko abagendana ubumuga butandukanye binubwa eka mbere n’ugukumirwa bagakumirwa. Ariko rero n’aho biri uko, abagendana ubumuga n’abantu nk’abandi kandi bashoboye no gukora vyinshi nk’abandi bose bakomeye. Chancelle Bayubahe yaraganiriye n’umwana yavukanye ubumuga bw’ubunyamwema maze araducira ku mayange ivyiyumviro vy’uwo mwana.

Nk’uko tubimenyereye mu kibano, abana b’abanyamwema eka mbere n’abandi bana bagendana ubumuga butandukanye usanga babakengera kandi bakanabinuba cane. Ivyo bigatuma na bo bikumira mu bikorwa ibi canke biriya kuko baba bakuze biyumvira ko ataco bashoboye. Ariko rero, hari igihe muri bo habonekamwo abarengera ivyo vyose maze bakagira inguvu mbere ugasanga barakoze ibintu vy’ingirakamaro cane.

Uko abana bagendana ubumuga bafatwa mu kibano

Donavine Ndikumana ni umwe mu bana b’abanyamwema wo mu ntara ya Gitega muri komine Makebuko yashoboye gutorwa kuva mu mwaka w’2013 ngo aserukire abandi bana ku rwego rw’igihugu. Ku bwiwe ati :« Kugira nje guhiganwa ngo nje mu bana baserukira abandi, nabona ku mutumba iwacu abana, cane cane abana bafise ubumuga nk’uku kwanje, bafise ingorane mu kubura uwubaserukira akabavugira ».

Kenshi na kenshi usanga, haba i muhira, mu babanyi, kw’ishure, ku baba baronse amahirwe yo kujanwayo, bakumirwa. Aha twovuga nko mukubatukagura bababwira amajambo adahumuriza bivanye n’ubumuga bwabo, kubankira kwicarana n’abandi bana mw’ishure ngo n’uko badasangiye urukoba eka n’ibindi. Donavine ati : « Igihe naja kwitoza ngo nje mw’ihuriro ry’abana, hari benshi bambwira ngo jewe ntavyo nzoshobora eka mbere ngo ntibonatora umunyamwema abandi bana bahari, n’ibindi vyinshi ».

Inkurikizi z’uwo mubano mubi n’icokorwa

Hari rero abana badashobora kwihanganira iryo kumirwa mbere bikabaviramwo guhagarika amashure, n’ibindi. Ariko hari n’abandi bavyihanganira. Donavine niwe avuga ati : « Ivyo vyose ndabirengera, nkavyihanganira, iyo batankubise, bakambwira amajambo mabi gusa ntaco bingira kuko ndanzi  ico ndiko ndarondera kugerako ».

Ico twomenya rero n’uko abana b’abanyamwema n’abandi bana bagendana ubumuga butandukanye bakwiye kumenya ko na bo nyene bafise ivyo bashoboye bakarengera ivyo vyose vyoza bibaca intege.

Leta nayo irakwiye gushishikara gutanga inyigisho mu banyagihugu zerekana ko abagendana ubumuga ari abantu nk’abandi nk’uko Donavine aheraheza abivuga :« Kiretse ko dutandukaniye ku rukoba ibindi dushoboye bimwe. Nteye akamo abana b’abanyamwema eka n’abandi bana bagendana ubumuga muri rusangi kwima amatwi ababaca intege kuko udashoboye iki uba ushoboye ikindi ».

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion